Loader

El documents de centre més importants que tracten la cultura digital són el PEC i les NOFC.

 

Projecte educatiu de centre (PEC)


Al punt 3.2. Política de Qualitat:

L’Institut Alexandre Galí inicia el procés de definir, implantar i avaluar el Sistema de Gestió de Qualitat basant en la Norma ISO 9001:2015. Amb aquesta acció i d’acord amb el Projecte Educatiu, l’equip professional del centre seguint l’acompliment dels requisits tant legals com reglamentaris, adquireix el compromís de:

 • Assolir els objectius que la societat li assigna com a institució educativa: millora de resultats, cohesió social, transparència i confiança dels grups d’interès.
 • La millora contínua de la qualitat de les activitats i serveis que desenvolupa, a través de:
  • Incorporar innovacions educatives i tecnològiques.
  • Dissenyar i participar en processos per a la requalificació, acreditació i especialització d’estudiants i professionals.
  • Impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa.
  • Oferir les millors oportunitats educatives reafirmant les existents i creant de noves.
 • Implicar al conjunt de l’equip humà de l’institut per obtenir un alt nivell de satisfacció de la comunitat educativa.

Al punt 4. Necessitats i expectatives dels grups d’interès:

Es recull la necessitat de formació tant de l’alumnat com del professorat.

Al punt 8. Objectius generals:

p) Valorar la necessitat de l’ús segur i responsable de les tecnologies digitals, tenint cura de gestionar la pròpia identitat digital i el respecte a la dels altres.

Al punt 8.3. Objectius de Batxillerat:

f) Usar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació.

 

Consultar document a: Home > Institut > Documentació >Projecte educatiu de centre (PEC)

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)


El centre està organitzat segons un sistema de gestió de qualitat. Es fa una gestió per processos i cada procés té un responsable assignat.

El Mapa de Processos i procediments està publicat a la intranet Espai web del professorat.

Consultar Mapa de processos amb accès als diferents documents de processos i procediments.

 

Les NOFTC tracta aspectes relatius a la cultura digital als següents articles:

ARTICLE 15  Sobre les funcions de la coordinació TIC/TAC

ARTICLE 33  i 35 Sobre els drets i deures del professorat

ARTICLE 40  Sobre les funcions del professorat

ARTICLES 42, 43 i 44 Sobre l’acollida del professorat nou

ARTICLE 107  Sobre l’ús d’aparells electrònics de lleure i mòbils.

 

Consutar document a Home > Institut  > Documentació > Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC)