Loader
 

Preinscripció i matrícula

ESO 2021/22

 

Les famílies han de presentar una única sol·licitud de preinscripció per alumne/a, indicant la llista ordenada de centres que demanen i especificant-ne les circumstàncies (residència habitual, si té germans al centre, si té alguna necessitat específica…).

 

Si el nombre de sol·licituds és inferior a les places disponibles, la plaça està assegurada.

 

Quan hi ha més sol·licituds que places, s’apliquen els criteris de prioritat per tal d’ordenar les sol·licituds i assignar les places.

Calendari ESO


Preinscripció

 • Presentació de les sol·licituds en format telemàtic (del 17 al 24 de març del 2021)
 • Publicació de les llistes amb el barem provisional (19 d’abril)
 • Presentació reclamacions (en format telemàtic) al barem provisional (del 20 al 26 d’abril)
 • Publicació de les llistes amb barem un cop resoltes les reclamacions (30 d’abril)
 • Sorteig desempat (5 de maig)
 • Publicació llistes ordenades definitives (7 de maig)
 • Publicació llistes d’admesos i d’espera (7 de juny)

Matrícula

 • Matrícula de 1r d’ESO (del 14 al 18 de juny)
 • Matrícula de 2n a 4rt d’ESO (del 28 de juny al 2 de juliol)
Tota la informació referent a preinscripcions de tots els ensenyaments es pot trobar al següent enllaç del Departament:

Més informació…

Documents ESO

Informació preinscripció ESO

Consultes ESO

 

Criteris de prioritat ESO

Oferta de places ESO

Número d'identificació de l'alumne/a i/o nota mitjana

Llista definitiva d'assignacions (llista d'admesos) ESO

Llista d'espera ESO

Batxillerat 2021/22

 

Només han de fer la preinscripció els/les alumnes NOUS al centre.

 

L’alumnat que actualment cursa 4rt d’ESO a l’Institut Alexandre Galí, NO l’ha de fer.

Més informació…

Calendari Batxillerat


Preinscripció

 • Presentació sol·licituds electròniques o de suport informàtic,  no hi ha sol·licituds en paper (de l’11 al 17 de maig de 2021)
 • Presentació documentació per email a preinscripcio@insalexandregali.cat (pendent)
 • Publicació del barem provisional (pendent)
 • Presentació reclamacions al barem provisional (pendent)
 • Publicació llistes un cop resoltes les reclamacions (pendent)
 • Publicació de llistes d’assignació i llista d’espera (pendent)

Matrícula

 • Matrícula ordinària (pendent)
 • Matrícula extraordinària (pendent)

Documents Batxillerat

Documentació matrícula

1r Batxillerat del centre

 

Documentació matrícula

2n Batxillerat del centre

 

Documents matrícula

Batxillerat alumnat NOU al centre

Consultes Batxillerat

 

Criteris de prioritat Batxillerat

Oferta de places Batxillerat

Número d'identificació de l'alumne/a i/o nota mitjana

Llistes reclamacions resoltes Batxillerat

Llistes d'assignació i llista d'espera Batxillerat

Cicles Formatius 2021/22

 

Han de fer la preinscripció TOTS els alumnes, tant els del centre com els nous.

 

Més informació CFGM…

Calendari Cicles Formatius de Grau Mitjà

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA


Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds electròniques o de suport informàtic, no hi ha sol·licituds en paper (de l’11 al 17 de maig del 2021)
 • Presentació documentació per email a preinscripcio@insalexandregali.cat (pendent)
 • Publicació del barem provisional (pendent)
 • Presentació reclamacions al barem provisional (pendent)
 • Publicació llistes un cop resoltes les reclamacions (pendent)
 • Publicació de llistes d’assignació i llista d’espera (pendent)

Matrícula

 • Matrícula alumnat assignat en la preinscripció (pendent)

Calendari Cicles Formatius de Grau Superior

CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA / CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL


Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds electròniques o de suport informàtic (del 25 al 31 de maig de 2021)
 • Presentació de la documentació per email a preinscripcio@insalexandregali.cat (pendent)
 • Publicació de les llistes amb el barem provisional (pendent)
 • Presentació de reclamacions (pendent)
 • Publicació de les llistes un cop resoltes les reclamacions (pendent)
 • Publicació de la llista d’admesos i la llista d’espera (pendent)

Matrícula

 • Matrícula alumnat assignat en la preinscripció (pendent)

Més informació CFGS…

Documents CFGM

 Informació matrícula CFGM

 

 Documents matrícula CFGM Atenció a persones en situació de dependència

 

  Nota informativa del Departament d’Educació referent a la nota mitjana de l’ESO per l’accés a CFGM

Documents CFGS

 Informació matrícula CFGS

 

 Documents matrícula CFGS Animació Sociocultural i Turística (alumnat NOU)

 

 Documents matrícula CFGS Integració Social (alumnat NOU)

 

Cites prèvies

Si necessiteu ajuda per a realitzar la matrícula, aquí teniu els horaris assignats per fer-ho de forma presencial al setembre.

Cites prèvies matrícula alumnat CFGM

 

 

 Cites prèvies matrícula alumnat CFGS

Consultes CFGM

Criteris de prioritat CFGM

Oferta de places CFGM

Llista barem provisional CFGM

Llista reclamacions resoltes CFGM

Llista definitiva d'assignacions CFGM

Llista d'espera CFGM

Número d'identificació de l'alumne/a i/o nota mitjana

Consultes CFGS

Criteris de prioritat CFGS

Oferta de places CFGS

Llista barem provisional CFGS

Llista reclamacions resoltes CFGS

Llista definitiva d'assignacions CFGS

Llista d'espera CFGS

Programes de Formació i Inserció 2021/22

 

Les persones que volen accedir a un Programa de formació i inserció (PFI) han de presentar la sol·licitud de preinscripció.

 

Hi poden accedir joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

 

Més informació PFI…

 

Calendari Programes de Formació i Inserció


Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds (pendent)
 • Entrevistes d’orientació (pendent)
 • Llistes amb el barem provisional (pendent)
 • Sorteig (pendent)
 • Reclamacions (pendent)
 • Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions (pendent)
 • Publicació de la llista d’admesos (pendent)

Matrícula

 • Període de matriculació (pendent)

 

Consultes PFI

Listes reclamacions resoltes PFI

Proves GESO 2021

 

L’alumnat que en finalitzar l’etapa no hagi obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria i tingui l’edat màxima per continuar al centre, disposarà, durant els dos anys següents, d’una convocatòria anual de proves per superar les matèries pendents d’avaluació positiva, sempre que el nombre de matèries no sigui superior a cinc.

Calendari GESO


 • Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció (de l’1 al 12 de febrer de 2021​)
 • Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos (del 15 i el 19 de febrer de 2021)
 • Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos (del 22 al 24 de febrer de 2021)
 • Realització de les proves (de l’1 al 12 de març de 2021)

Més informació…

Sol·licitud

Model de sol·licitud d’inscripció a les proves GESO a presentar en Secretaria:

Sol·licitud inscripció proves GESO

Requisits
Per a poder participar en aquestes proves, i poder aprofitar aquesta nova oportunitat per aconseguir el títol de l’ESO, les persones interessades han de complir els tres requisits següents:

 

a) Tenir divuit anys o complir-los dins l’any natural de realització de les proves.
L’edat requerida es podrà rebaixar fins als setze anys per l’alumnat que tingui contracte laboral que li impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari, o que es trobi en procés d’obtenció d’un permís de treball o que sigui esportista d’alt rendiment. En aquest darrer cas, caldrà presentar una certificació del Consell Català de l’Esport (av. dels Països Catalans, 12. 08950 – Esplugues de Llobregat), que acrediti que aquests esportistes figuren en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

 

b) Haver finalitzat l’educació educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació positiva. A aquest efectes es comptabilitzaran com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos.

 

c) Haver finalitzat l’educació secundària obligatòria durant un dels dos cursos anteriors al qual accedeix a les proves.

Inscripció
Els interessats han de sol·licitar la participació a la prova durant els 10 primers dies lectius del mes de febrer, a la secretaria del centre on van estar matriculats de 4t d’ESO per última vegada, presentant el model de sol·licitud d’inscripció dins d’aquest termini.

 

L’alumnat es pot examinar de les matèries pendents de qualificació positiva que faci constar a la sol·licitud.
L’alumnat menor de 18 anys previst al punt 2.a) ha de presentar dins el termini d’inscripció, juntament amb l’imprès de sol·licitud, la documentació que acrediti la seva condició de contractat laboral o d’esportista d’alt rendiment.

Proves
Els centres educatius organitzen anualment les proves, que es realitzen durant el mes de març.

 

Titulació

L’alumnat que aprovi totes les matèries pendents obté el títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria.