Loader
 

Preinscripció i matrícula

ESO 2021/22

 

Les famílies han de presentar una única sol·licitud de preinscripció per alumne/a, indicant la llista ordenada de centres que demanen i especificant-ne les circumstàncies (residència habitual, si té germans al centre, si té alguna necessitat específica…).

 

Si el nombre de sol·licituds és inferior a les places disponibles, la plaça està assegurada.

 

Quan hi ha més sol·licituds que places, s’apliquen els criteris de prioritat per tal d’ordenar les sol·licituds i assignar les places.

Calendari ESO


Preinscripció

 • Presentació de les sol·licituds en format telemàtic (del 17 al 24 de març, accés a la sol·licitud a través de l’enllaç)
 • Publicació de les llistes amb el barem provisional (19 d’abril)
 • Presentació reclamacions (en format telemàtic) al barem provisional (del 20 al 26 d’abril)
 • Publicació de les llistes amb barem un cop resoltes les reclamacions (30 d’abril)
 • Sorteig desempat (5 de maig)
 • Publicació llistes ordenades definitives (7 de maig)
 • Publicació llistes d’admesos i d’espera (7 de juny)
 • Presentació de reclamacions (del 8 al 10 de juny, informació del procediment a través de l’enllaç)

Matrícula

 • Matrícula de 1r d’ESO (del 14 al 18 de juny)
 • Matrícula de 2n a 4rt d’ESO (del 28 de juny al 2 de juliol)

Documents ESO

Informació preinscripció ESO 2021

Llista sol·licitud barem provisional ESO 21/22

Lista del barem resoltes les reclamacions ESO 21/22

Llista ordenada pel número de desempat ESO 21/22

Publicació Departament Sorteig del número de desempat per l’ESO (5/5/21): “Per als ensenyaments d’educació secundària obligatòria s’han assignat 62.488 números i el número de desempat és el 40.900″

Informació matrícula ESO

Explicació matrícula nouvinguts ESO

Documentació matrícula ESO

Consultes ESO

 

Criteris de prioritat ESO

Oferta de places ESO

Número d'identificació de l'alumne/a i/o nota mitjana

Llista definitiva assignacions (admesos) ESO (7/6/21)

Llista d'espera ESO (7/6/21)

Tota la informació referent a la preinscripció de l’ESO 2021 es pot trobar al següent enllaç del Departament:

Més informació ESO…

Batxillerat 2021/22

 

Només han de fer la preinscripció els/les alumnes NOUS al centre. L’alumnat que actualment cursa 4rt d’ESO a l’Institut Alexandre Galí, NO l’ha de fer.

Tota la informació referent a la preinscripció de Batxillerat 2021 es pot trobar al següent enllaç del Departament:

Més informació Batxillerat…

Calendari Batxillerat


Preinscripció

 • Presentació sol·licituds electròniques o de suport informàtic,  no hi ha sol·licituds en paper (de l’11 al 17 de maig)
 • Publicació del barem provisional (8 de juny)
 • Presentació reclamacions al barem provisional (del 9 al 15 de juny)
 • Publicació llistes un cop resoltes les reclamacions (18 de juny)
 • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts (18 de juny)
 • Publicació de llistes d’assignació i llista d’espera (9 de juliol)

Matrícula

 • Matrícula ordinària (del 12 al 16 de juliol)
 • Matrícula extraordinària (del 7 al 10 de setembre)

Documents Batxillerat

Informació preinscripció Batxillerat 2021

Llista barem provisional Batxillerat 21/22

Explicació matrícula alumnat NOU BTX 21/22

Matrícula alumnat NOU BTX 21/22

Consultes Batxillerat

 

Criteris de prioritat Batxillerat

Llistat admesos Batxillerat (juliol 21)

Oferta de places Batxillerat

Número d'identificació de l'alumne/a i/o nota mitjana

Llistes reclamacions resoltes Batxillerat

Llistes d'assignació i llista d'espera Batxillerat 21/22

Nota (8/09/21)

El Departament d’Educació augmenta 1 plaça a tots els grups del cicles de grau mitjà i de grau superior.
Per tal de procedir a l’adjudicació d’aquests noves places se seguiran, rigorosament, els protocols establerts pel propi Departament .
Presentació de sol·licituds GM fins el 10/09/21  i GS fins el 14/09/21 en horari de secretaria.

Cicles Formatius 2021/22

 

Han de fer la preinscripció TOTS els alumnes, tant els del centre com els nous.

 

Tota la informació referent a la preinscripció a CFGM 2021 es pot trobar al següent enllaç del Departament:

 

Més informació CFGM…

Calendari Cicles Formatius de Grau Mitjà

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA


Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds electròniques o de suport informàtic, no hi ha sol·licituds en paper (de l’11 al 17 de maig)
 • Publicació del barem provisional (8 de juny)
 • Presentació reclamacions al barem provisional (del 9 al 15 de juny)
 • Publicació llistes un cop resoltes les reclamacions (18 de juny)
 • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts (18 de juny)
 • Publicació llista ordenada (23 de juny)
 • Oferta final de places escolars (7 de juliol)
 • Publicació de llistes d’assignació i llista d’espera (9 de juliol)

Matrícula

 • Matrícula alumnat assignat en la preinscripció (del 12 al 16 de juliol)

Calendari Cicles Formatius de Grau Superior

CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA / CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL


Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds electròniques o de suport informàtic (del 25 al 31 de maig)
 • Publicació de les llistes amb el barem provisional (21 de juny)
 • Presentació de reclamacions (del 23 al 30 de juny)
 • Publicació de les llistes un cop resoltes les reclamacions (5 de juliol)
 • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts (5 de juliol)
 • Publicació llista ordenada definitiva (8 de juliol)
 • Oferta final de places escolars (16 de juliol)
 • Publicació de la llista d’admesos i la llista d’espera (16 de juliol)

Matrícula

 • Matrícula alumnat assignat en la preinscripció (del 19 al 23 de juliol)

Tota la informació referent a la preinscripció a CFGS 2021 es pot trobar al següent enllaç del Departament:

 

Més informació CFGS…

Documents CFGM

Informació preinscripció CFGM 2021

Informació matrícula CFGM 21/22

Documents matrícula alumnat NOU CFGM 21/22

Oferta de places CFGM i CFGS període extraordinari (setembre)

Documents CFGS

Informació preinscripció CFGS 2021

Informació matrícula CFGS 21/22

Documents matrícula Integració Social alumnat NOU 21/22

Documents matrícula Animació Sociocultural alumnat NOU 21/22

Consultes CFGM

Criteris de prioritat CFGM

Oferta de places CFGM

Llista barem provisional CFGM 21/22

Llista admesos CFGM (setembre 21)

Llista admesos TAPSD grup tarda (període extraordinari setembre 21)

Llista reclamacions resoltes CFGM

Llista admesos CFGM (juliol 21)

Llista d'espera CFGM

Llista sol·licituds TAPSD (període extraordinari setembre 21)

Número d'identificació de l'alumne/a i/o nota mitjana

Consultes CFGS

Criteris de prioritat CFGS

Oferta de places CFGS

Llista barem provisional CFGS 21/22

Llista sol·licituds TIS (període extraordinari setembre 21)

Llista admesos i llista d'espera TIS (període extraordinari setembre 21)

Llista reclamacions resoltes CFGS

Llista admesos CFGS (juliol 21)

Llista d'espera CFGS

Llista sol·licituds TASCIT (període extraordinari setembre 21)

Llista admesos TASCIT (període extraordinari setembre 21)

Programes de Formació i Inserció 2021/22

 

Les persones que volen accedir a un Programa de formació i inserció (PFI) han de presentar la sol·licitud de preinscripció.

 

Hi poden accedir joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Tota la informació referent a la preinscripció a PFI 2021 es pot trobar al següent enllaç del Departament:

 

Més informació PFI…

 

Calendari Programes de Formació i Inserció


Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds (del 10 al 21 de maig)
 • Entrevistes d’orientació (del 10 al 28 de maig)
 • Llistes amb el barem provisional (3 de juny)
 • Sorteig (4 de juny)
 • Reclamacions (del 4 a l’11 de juny)
 • Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions (16 de juny)
 • Oferta final de places escolars (6 de juliol)
 • Publicació de la llista d’admesos (6 de juliol)

Matrícula

 • Període de matriculació (de l’1 al 10 de setembre)

 

Documents PFI

Informació preinscripció PFI 2021                   Díptic informatiu PFI

Consultes PFI

Listes barem provisional PFI (3/6/21)

Llistat definitiu admesos PFI

Proves GESO 2021

 

L’alumnat que en finalitzar l’etapa no hagi obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria i tingui l’edat màxima per continuar al centre, disposarà, durant els dos anys següents, d’una convocatòria anual de proves per superar les matèries pendents d’avaluació positiva, sempre que el nombre de matèries no sigui superior a cinc.

Calendari GESO


 • Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció (de l’1 al 12 de febrer de 2021​)
 • Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos (del 15 i el 19 de febrer de 2021)
 • Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos (del 22 al 24 de febrer de 2021)
 • Realització de les proves (de l’1 al 12 de març de 2021)

Més informació…

Sol·licitud

Model de sol·licitud d’inscripció a les proves GESO a presentar en Secretaria:

Sol·licitud inscripció proves GESO

Requisits
Per a poder participar en aquestes proves, i poder aprofitar aquesta nova oportunitat per aconseguir el títol de l’ESO, les persones interessades han de complir els tres requisits següents:

 

a) Tenir divuit anys o complir-los dins l’any natural de realització de les proves.
L’edat requerida es podrà rebaixar fins als setze anys per l’alumnat que tingui contracte laboral que li impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari, o que es trobi en procés d’obtenció d’un permís de treball o que sigui esportista d’alt rendiment. En aquest darrer cas, caldrà presentar una certificació del Consell Català de l’Esport (av. dels Països Catalans, 12. 08950 – Esplugues de Llobregat), que acrediti que aquests esportistes figuren en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

 

b) Haver finalitzat l’educació educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació positiva. A aquest efectes es comptabilitzaran com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos.

 

c) Haver finalitzat l’educació secundària obligatòria durant un dels dos cursos anteriors al qual accedeix a les proves.

Inscripció
Els interessats han de sol·licitar la participació a la prova durant els 10 primers dies lectius del mes de febrer, a la secretaria del centre on van estar matriculats de 4t d’ESO per última vegada, presentant el model de sol·licitud d’inscripció dins d’aquest termini.

 

L’alumnat es pot examinar de les matèries pendents de qualificació positiva que faci constar a la sol·licitud.
L’alumnat menor de 18 anys previst al punt 2.a) ha de presentar dins el termini d’inscripció, juntament amb l’imprès de sol·licitud, la documentació que acrediti la seva condició de contractat laboral o d’esportista d’alt rendiment.

Proves
Els centres educatius organitzen anualment les proves, que es realitzen durant el mes de març.

 

Titulació

L’alumnat que aprovi totes les matèries pendents obté el títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria.