Loader
 

Renúncia o baixa de matrícula

Renúncia de la matrícula de mòduls i/o unitats formatives dels cicles formatius

L’alumne, o qui en tingui la pàtria potestat si és menor, pot sol·licitar, per qualsevol de les causes que s’indiquen a continuació, la renúncia total o parcial a la matrícula de determinats mòduls i/o unitats formatives del cicle formatiu, per escrit i per una sola vegada, al director del centre.

Normativa de referència

documento ne encontrado, comprueba si los datos estan bien. Títols propis

Sol·licitud

Sol·licitud de renúncia de la matrícula de mòduls i/o unitats formatives

Causes de l’anul·lació de matrícula

Podran ser causes de l’anul·lació total de la matrícula aquelles que generen una absència prolongada, com és ara:

 • La malaltia o accident de l’alumne o alumna o de familiars;
 • L’atenció a familiars;
 • La maternitat o paternitat;
 • El fet de treballar o d’incorporar-se a un lloc de treball;
 • Altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari.

L’alumne o alumna haurà d’aportar la documentació que justifiqui de manera fidedigna les circumstàncies al·legades.

Efectes de renúncia de matrícula

L’alumnat amb la matrícula anul·lada:

 • Conserva el dret de reserva de plaça per al curs següent.
 • No perd la qualificació obtinguda en els mòduls i/o unitats formatives superades.
 • No se li computen les convocatòries dels mòduls no qualificats.
 • En el cas de la formació en centres de treball (FCT), si aquesta s’ha iniciat però no s’ha completat, si s’ anul·la la matrícula, es computen les hores de formació en centres de treball efectivament realitzades fins al moment.

 

S’estableix com a termini màxim per a l’anul·lació de matrícula de mòduls i/o unitats formatives, l’últim dia del mes d’octubre.

 

És necessari presentar la sol·licitud a la secretaria del centre.

Baixa de la matrícula

L’alumne, o qui en tingui la pàtria potestat si és menor, pot sol·licitar-la, per qualsevol de les
causes que s’indiquen a continuació, per escrit i per una sola vegada, al director del centre.

Sol·licitud

Sol·licitud baixa alumne centre

Causes de la baixa de matrícula

 • Trasllat a un altre centre de Catalunya
 • Trasllat a un altre centre fora de Catalunya
 • Abandonament per motius personals o familiars
 • Defunció
 • Accident o malaltia
 • Abandonament per desinterès dels estudis
 • Abandonament per motius laborals
 • Incidència o sinistre en el centre
 • Manca de pagament
 • Expedient disciplinari
 • Altres

No és necessari presentar cap document justificatiu per tal de demanar la baixa de matrícula.

 

L’import ingressat al moment de formalitzar la matrícula en concepte de material en cap cas
serà retornat.

 

És necessari presentar la sol·licitud a la secretaria del centre.