Loader
 

Comunicació

El nostre centre utilitza diversos canals de comunicació. Diferenciem entre canals de comunicació externs i interns.

 

Canals de comunicació externs


Xarxes socials
• Instagram: és la xarxa de comunicació més activa on es publiquen les activitats del centre. L’institut disposa dos comptes d’Instagram molt actius un de l’ESO i Batxillerat, i un altre de Cicles formatius.
https://www.instagram.com/ins_alexandre_gali/
https://www.instagram.com/ciclesgali/

• Youtube: és una xarxa de comunicació força activa. L’institut disposa d’un canal de Youtube on cada curs es publiquen diversos vídeos relacionats amb activitats dels alumnes, celebracions i promocions.
https://www.youtube.com/institualexandregali

• Altres xarxes socials de què disposa l’institut són una pàgina de Facebook i un compte de Twitter, però ja no s’hi publica res.

 

Pàgina Web
La pàgina web del centre https://www.insalexandregali.cat/ és el canal més oficial per publicar qualsevol notícia que pugui ser d’interès a la comunitat educativa.

És una pàgina molt activa on habitualment s’hi publica informació per a pares, alumnes, nous alumnes, docents o altres. La pàgina disposa d’un Espai web per l’alumnat i d’un Espai web pel professorat (informació interna).

La web consta de diverses seccions on les que cal destacar:

• Part informativa
Pública: Notícies al bloc d’inici i calendari d’activitats del centre Google Calendar (vinculat a iEduca), informació sobre el centre, organització, documentació, estudis, FP Dual, associacions col·laboradores amb el centre, secretaria, projectes i sortides que es duen a terme, i l’Espai web de l’alumnat (pública).

• Part interactiva
A la web pública:

eSecretaria (secretaria virtual): disposa de tres formularis. Consultar a Home > SECRETARIA > eSecretaria

Secretaria 24 h on els usuaris poden demanar diversos informes o certificacions o altres.

Sol·licitud de nova contrasenya, on l’alumnat pot demanar nova contrasenya del correu corporatiu.

Actualització de dades de l’alumnat, on alumnat i famílies poden actualitzar les dades si hi ha hagut algun canvi.

Bústia de queixes, suggeriments i agraïments: formulari per contactar amb el centre i suggerir millores al centre. Consultar a pàgina d’inici  Home

 

Canals de comunicació interns


Respecte la comunicació de la comunitat educativa, per una banda, destaquem els serveis digitals de iEduca i Gsuite, i per altra, l’Espai web del professorat (intranet del professorat) i xarxes socials (WhatsApp professorat de cicles formatius).

 

iEduca
iEduca és un servei contractat a l’inici curs 2022/23 que permet dur la gestió de centre i al qual tenen accés famílies, alumnes i docents:
https://insalexandregali.ieduca.com/
Els docents porten la gestió de l’aula, assistència, organització de matèries, alumnes i disciplina. iEduca serveix com a canal per la comunicació amb les famílies, també reben la primera falta del dia a primera hora i després del pati, i un resum d’assistència i disciplina diari i setmanal.
Tant alumnes com famílies poden veure horari, calendari, tasques i incidències , però només les famílies poden veure l’expedient del fill/a i comunicar-se amb els tutors o el centre.

 

GSuite
Google Suite, és un paquet ofimàtic de Google que agilitza la publicació de continguts amb Google Classroom, gestió de documents amb Google Drive, i treball amb eines com Docs, Fulls de càlcul, Presentacions, Formularis, Google Sites i Google Calendar sincronitzat amb iEduca.
GSuite ens permet la comunicació interna oficial amb Gmail  oficial, ja que cada usuari (docent o alumne) compta amb un compte corporatiu usuari@insalexandregali.cat.

 

Espai web del professorat (intranet)
• Part informativa
El professorat pot trobar informació relativa a l’alumnat, convivència, coordinació pedagògica, documents de centre, documents del curs, gestió acadèmica, gestió econòmica, prevenció de riscos laborals, qualitat i millora, recursos i serveis, així com les actes de claustre i acords de consell escolar (a documents del curs).

• Part interactiva

El professorat pot trobar diferents formularis per notificar desperfectes i incidències informàtiques (a Comuniqueu-nos) o sol·licitar serveis (a Documents del curs i Serveis):

Formulari d’incidències informàtiques.

Formulari de desperfectes.

Formulari de demanda atenció alumnat NESE CCFF.

Formulari sol·licitud accés WIFI

 

Consultar documents de procès i procediment associat al Mapa de processos a  Home > Institut  > Documentació  > Estratègia digital de centre (EDC)  > Cultura digital > Documents