Loader
 

Convalidacions i exempcions

Informació sobre convalidacions a cicles formatius


Tipus de convalidacions

 • Convalidacions gestionades pel centre
  La sol·licitud es presenta a secretaria, juntament amb la documentació requerida en cada cas, i les resol el director del centre segons la normativa vigent.
 • Convalidacions singulars
  La sol·licitud es pot presentar a la secretaria del centre, juntament amb la documentació requerida, que ho transmetrà al Departament d’Ensenyament o, bé, directament al Departament, que serà qui ho resoldrà.

Com saber quina convalidació s’ha de demanar?

Als següents documents podeu consultar les taules de les convalidacions vigents per a cada cicle.

 

On surt la lletra R o la lletra C, vol dir que aquelles unitats formatives poden ser convalidades pel director del centre , on surt la lletra D, significa que són susceptibles a ser convalidades si es demanen al Departament d’Ensenyament com a convalidacions singulars.

Taules convalidacions

Convalidacions Llengua estrangera

Convalidacions FOL/EIE

Convalidacions TEBE

Convalidacions TAPSD

Convalidacions TEI

Convalidacions TIS

Documentació

En funció d’allò que es vulgui convalidar caldrà adjuntar a la sol·licitud:

 • Títol o resguard del títol LOGSE/LOE.Certificat acadèmic dels mòduls/crèdits superats.
 • Certificat acadèmic del crèdit/mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL) LOGSE/LOE.
 • Certificat de nivell bàsic en Prevenció de riscos laborals.
 • Certificat acadèmic del Mòdul professional d’Empresa i iniciativa emprenedora LOE.
 • Certificat acadèmic del Crèdit d’Administració, gestió i comercialització de la petita empresa LOGSE.
 • Certificats reconeixement de l’experiència laboral – PROGRAMA QUALIFICA’T.

 

 • Certificats reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.
 • Certificat d’acreditació de competències.
 • Certificat de professionalitat o bé el certificat parcial de les unitats de competència del SOC.
 • Certificació de superació de totes les activitats formatives, mòduls professionals assolits mitjançant el reconeixement acadèmic de la formació impartida en les empreses o entitats. – mesures flexibilitzadores.
 • Certificat de superació de totes les unitats formatives, crèdits o mòduls professionals derivats d’una unitat de competència assolits mitjançant validació de la formació dels títols LOGSE/LOE. –Programa Qualifica’t.

Terminis

La sol·licitud de convalidació és presentarà, preferentment, en el moment de formalitzar la matrícula. Si, per motius justificats , no fos possible s’haurà de presentar abans de la data d’inici de curs. Quan la matrícula s’efectuï en període extraordinari, es presentarà en el moment de fer-la efectiva.

Curs 23/24: termini de presentació de convalidacions del 18/09/23 al 18/10/23.

Procediment

La sol·licitud s’ha de presentar a la secretaria del centre en el termini establert, juntament amb la documentació justificativa del mòduls i/o unitats formatives sobre les quals es faci la demanda de convalidació.

Resolució

Les resolucions de convalidació, que gestioni el centre, es comunicaran a l’interessat/da en un termini, aproximat, de 10 dies hàbils des de la seva presentació.

Efectes

La convalidació relacionada en títols LOE i que en la graella de convalidacions apareix amb la lletra C tindrà efecte de nota numèrica de 5 i farà promig amb la nota final de cicle.

 

La convalidació relacionada en títols LOGSE i que en la graella de convalidacions apareix amb la lletra C tindrà efecte de CONVALIDAT i no tindrà efectes en el promig de la nota final de cicle.

 

La convalidació dels mòduls i/o unitats formatives que en la grella apareixen amb la lletra R tindran efectes de nota numèrica. Es posarà la nota que tenia en la documentació que al·legui per a la convalidació.
L’alumnat haurà de pagar la matrícula de les unitats formatives i/o cicles que vol convalidar.

Models de sol·licitud

Sol·licitud convalidació de centre CF

Sol·licitud convalidacions singulars

Informació sobre exempcions del mòdul de FCT a cicles formatius


La persona que tingui experiència laboral, pot demanar exempció del crèdit/mòdul professional de Formació en centres de treball (FCT) segons la normativa vigent.

 

També ho podrà sol·licitar l’alumnat que acrediti activitats de voluntariat relacionades amb el perfil professional del cicle formatiu que tinguin com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure, de nivell i tipus relacionats amb el cicle formatiu. Aquestes activitats han d’haver estat desenvolupades en entitats de voluntariat sense ànim de lucre (associació, fundació, patronat, etc) que realitzen activitats de serveis cívics i/o socials.

 

La Formació en centres de treball és específica de cada cicle formatiu i, per tant, no s’obté cap tipus d’exempció per haver cursat aquesta formació en un altre cicle formatiu.

Informació exempcions FCT Serveis Socioculturals 23/24
Informació exempcions FCT Imatge Personal 23/24

Model de sol·licitud

Sol·licitud exempció FCT

Renúncia al mòdul FCT a l’empresa

Terminis

Les exempcions es poden tramitar en qualsevol moment del curs en els ensenyaments postobligatoris abans de l’avaluació final ordinària. Es recomana tramitar les exempcions a l’inici del curs acadèmic.

Tipus de exempcions

 • Exempció total (100% del total de les hores)
  L’exempció del 100% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior a les del crèdit o mòdul de formació en un centre de treball, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.
 • Exempció parcial (50% o 25% de les hores)
  L’exempció parcial del 50% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior al 50% de les del crèdit o mòdul de formació en centres de treball, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.

L’exempció del 25% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle s’atorga si l’alumne acredita experiència laboral en qualsevol activitat professional. S’ha d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores del crèdit o mòdul de pràctiques del cicle formatiu del qual se sol·licita l’exempció.

Documentació

La sol·licitud s’ha de presentar per escrit i ha d’anar acompanyada dels documents acreditatius corresponents que es descriuen en cadascun dels supòsits d’exempció.

 

Per l’exempció del 100% i 50%:

 • Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Contractes laborals.
 • Certificat o informe de l’entitat o empresa, on constin les hores d’experiència laboral, que detalli l’activitat, les funcions i les tasques que ha realitzat l’alumne.
 • Certificat de voluntariat (si s’escau).
 • Si es treballa per compte propi: Certificat d’alta d’activitat econòmica / Rebuts de cotització a la Seguretat Social (si escau) / Quota de règim d’autònoms / Declaració trimestral positiva de l’activitat econòmica (model 130).

 

Per l’exempció del 25%:

 • Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Si es treballa per compte propi: Certificat d’alta d’activitat econòmica / Rebuts de cotització a la Seguretat Social (si escau) / Quota de règim d’autònoms / Declaració trimestral positiva de l’activitat econòmica (model 130).

Procediment

La sol·licitud, s’ha de presentar a la secretaria del centre, juntament amb la documentació justificativa en funció de l’exempció que es demana.

 

Resolució

Les resolucions d’exempció, es comunicaran a l’interessat/da en un termini, aproximat, de 15 dies hàbils des de la seva presentació.

 

Efectes

El centre ha d’arxivar la resolució i la documentació acreditativa corresponent a l’expedient acadèmic de l’alumne.