Loader
 

CFGS Integració social (Dual)

IMG_20180201_173505

Horari de tarda de 15:00 a 21:30 h

Places: 30 de tarda.

 

Perfil professional

El CFGS d’Integració social capacita per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

 

Organització i distribució del cicle

El cicle s’estructura en mòduls professionals (MP), distribuïts en dos cursos acadèmics. Cada mòdul professional s’estructura alhora en unitats formatives (UF), que s’aproven de forma independent.
Té una durada de 2.000 hores, 1.551 de les quals es cursen al centre educatiu i 449 hores en el centre de treball (formació pràctica).

Mòduls

MP1: Context de la intervenció social

MP2: Metodologia de la intervenció social

MP3: Promoció de l’autonomia personal

MP4: Inserció sociolaboral

MP5: Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

MP6: Atenció a les unitats de convivència

MP7: Suport a la intervenció educativa

MP8: Mediació comunitària

MP9: Habilitats socials

MP10: Primers auxilis

MP11: Formació i orientació laboral

MP12: Empresa i iniciativa emprenedora

MP13: Projecte d’integració social

MP14: Formació en centres de treball (449 hores)

Modalitat Dual

En el cas que l’estudiant triï la modalitat dual, durant el segon curs en lloc de realitzar la Formació en Centres de Treball, combinarà la formació a l’institut reduint el nombre d’hores de formació al centre amb l’estada a l’empresa, ja sigui amb beca o contracte laboral, de forma que com a màxim realitzi 40 hores setmanals entre la formació a l’institut i l’estada a l’empresa.

Més informació…

Àmbits de treball

Els titulats podran exercir la seva tasca professional en els següents àmbits…

• Empreses del sector dels serveis a les persones

• Empreses del sector dels serveis a la comunitat

• Mediació comunitària

• Inserció ocupacional i laboral

• Promoció d’igualtat d’oportunitats

Principals ocupacions

Aquests estudis capaciten per a les següents professions…

• Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social, tècnic/a d’integració social

• Educador/a d’equipaments residencials de tipus diversos

• Treballador/a familiar

• Auxiliar de tutela

• Educador/a d’educació especial

• Monitor/a de persones amb discapacitat, monitor/a de rehabilitació psicosocial

• Mediador/a ocupacional i/o laboral, mediador/a comunitari/ària, mediador/a intercultural

• Tècnic/a en ocupació amb suport, tècnic/a d’acompanyament laboral, tècnic/a de mobilitat bàsica

Més informació sobre el cicle…

Qualificacions professionals del tècnic/a d’integració social