Loader
 

Avaluació

A partir dels indicadors revisats la comissió digital es reuneix periòdicament per realitzar el seguiment de les activitats implementades i, a final de curs, realitza una avaluació anual del nivell d’assoliment de les activitats i dels objectius per poder comparar resultats a mig termini.

 

Cada responsable fa una exposició del que s’ha assolit i del que no s’ha assolit, exposa les propostes de millora, i si és necessari, la comissió pot modificar l’ECD pel que queda de temps d’implementació.

 

Imatge criteris d’assoliment (en construcció).