Loader
 

Estratègia digital de centre (EDC)

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és el document que recull totes les accions que realitza el nostre institut a mig termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu.

 

Aquest document està en procés d’elaboració, estarà finalitzat a final del curs 22/23 i a l’abast de tota la comunitat educativa. Es va iniciar el curs 21/22 amb la creació de la comissió digital de centre, integrada per membres del professorat, coordinador TIC i  l’equip directiu, com a responsables de l’elaboració i implementació de l’EDC.

El document es divideix en dues parts:

  • Estratègia: És la planificació que fem per aconseguir els objectius.  Per concretar la nostra estratègia digital de centre, s’ha realitzat una diagnosi per detectar les necessitats del centre (qüestionaris a l’alumnat,  a les famílies i al professorat), s’han definit els objectius a assolir, s’ha fet una planificació a curt i a mig termini, i s’han definit els indicadors d’avaluació per saber en quin grau s’assoleixen aquests objectius.
  • Cultura digital: És el conjunt d’accions, procediments, protocols i acords relacionats amb tots els àmbits digitals del centre (organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius) per aconseguir aquesta competència digital des d’una perspectiva innovadora i de millora contínua.

Accions que estem portant a terme:

  • Incorporació de l’aplicatiu iEduca i Tokapp per a millorar la comunicació amb famílies i alumnat.
  • Web de l’institut i xarxes socials: Instagram ESO i BAT i Instagram CCFF.
  • GSuite, correu corporatiu (alumnat i professorat) i Clasrroom.
  • Adhessió al Programa d’Acceleració Digital, ordinadors a disposició de l’alumnat  i professorat.
  • Formació interna de centre (FIC) per al professorat.
  • Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC).