Loader
 

Carta de compromís educatiu

La finalitat de la Carta de compromís educatiu és potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre el centre i les famílies en l’educació dels joves.

 

La carta contribueix als objectius següents:

  • Compartir amb les famílies els principis i els continguts del projecte educatiu del centre i, si escau, els projectes educatius de l’entorn.
  • Millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies.
  • Facilitar a les famílies l’exercici dels seus drets i el compliment dels deures.
  • Fomentar la convivència i el bon clima escolar.
  • Corresponsabilitzar el centre i la família en l’èxit acadèmic, personal i social dels alumnes i també en el compromís cívic dels joves.

Aquest document ha sigut elaborat de manera participativa entre els diferents membres de la comunitat escolar (professionals de l’educació i famílies) segons els principis, criteris i valors del nostre projecte educatiu. La carta de compromís ha de ser signada pel pare, mare, tutor o tutora legal de l’alumne o alumna i la direcció del centre.

A més, pot ser ampliada amb una addenda de continguts addicionals  i més concrets per facilitar el seguiment individualitzat de cada alumne o alumna. L’addenda recull els acords concrets i els compromisos que la família i el centre s’avenen a adquirir per ajudar l’alumne a millorar el rendiment escolar i la integració escolar i social; l’alumnat també pot participar en la redacció dels compromisos que assumeix a títol personal. Per això, serà necessari fer un seguiment periòdic dels acords per valorar el seu assoliment.

Carta de compromís educatiu