Loader
 

Acolliment digital

Descripció sobre l’acolliment digital del professorat, l’alumnat i famílies:

 

Acolliment del nou professorat


El nou professorat és rebut al centre per l’equip directiu. Aquest explica el funcionament i els espais del centre al nou professorat i en demanen les dades necessàries per posar en marxa el seu funcionament:

• Amb el correu @xtec, les dades bàsiques i l’autorització de creació de correu,  es crea un correu corporatiu @insalexandregali.cat i es donen els accessos i permisos per crear Classrooms i consultar carpetes Drive. Persona responsable: Secretària.

• Amb les dades bàsiques i el correu corporatiu, es crea un usuari a iEduca i s’assigna l’horari, grups i altres, i es crea un usuari a l’Espai web del professorat, enviant usuari i clau al correu corporatiu per les dues plataformes. Persona responsable: coordinadora TAC.
• Amb les dades bàsiques es crea un usuari pel servei d’impressió i es dóna l’accés wifi.  Persona responsable: coordinador TIC.

 

Kit tecnològic del professorat nouvingut
Al professorat nouvingut se’l facilita un portàtil del departament o dels carros per a que pugui realitzar les seves tasques docents, segons disponibilitat i durada de l’estada. El professorat també pot dur el seu de personal de casa. Persona responsable: coordinador TIC.

Els portàtils es poden classificar en dues categories:
• Els que són del centre i estan guardats en els dos carros de portàtils. Són per ús de l’alumnat i tasques docents.
• Els que són del departament, i són d’ús personal i intransferible tant per l’alumnat o pel professorat.

 

Formació al professorat nouvingut
El professorat nouvingut ha de saber i per tant, s’ha de formar en el funcionament:
• Organització del centre:
Ubicació dels espais del centre, protocols d’actuació així com reserva d’aules, carros de portàtils, tipus de claus, normatives com les del lavabo o pati, marc horari, etc. Persones responsables: cap d’estudis ESO i Batxillerat, i cap d’estudis de Cicles Formatius.
• Digital:
◦ iEduca: Ús del programari d’iEduca per posar faltes, assistències de l’alumnat o entrar incidències de disciplina, així com la comunicació amb les famílies. Disposen de tutorials i del suport de la persona responsable, coordinadora TAC.
◦ GSuite: Ús del programari per crear classes digitals al Classroom, organització i gestió de fitxers, entre altres. Disposen del suport de la persona responsable, coordinadora TAC.

 

A més, els docents poden consultar a l’Espai web del professorat recursos formatius i  recursos educatius i banc d’eines digitals per animar-se a explorar, experimentar i millorar la seva competència digital.

 

Document Pla d’acollida del professorat nouvingut (en revisió).

 

Compartir experiències digitals entre el professorat
Portem diversos cursos que a la formació interna de centre (FIC) treballem la competència digital des de diferents àrees.
Formació FIC 2020-21 Bones experiències digitals del professorat del centre.
Formació FIC 2021-22 Estratègia digital de centre.
Formació FIC 2022-23 Estratègia digital de centre.

 

A més, els docents poden consultar a l’Espai web del professorat els recursos de la formació realitzada al centre.

 

Acolliment del nou alumnat


A l’inici del curs, un cop es tenen els grups creats (Excel), matrícules (Esfera i Saga), optatives i desdoblaments (Excel) i horaris (Peñalara), es crea un curs nou a iEduca i s’importen dades d’alumnes i famílies des de Esfera i Saga a iEduca. Es creen els nous usuaris vinculats a GSuite (alumnat nouvingut i famílies) i s’envien les claus als correus corporatius dels alumnes i als correus de les famílies. Els grups del curs anterior promocionen al nou curs, però cal revisar incidències de grup a iEduca perquè de vegades hi ha canvis de grup o repetidors. Persona responsable: coordinadora TAC.

Els alumnes que inicien el curs en matrícula viva o durant el curs, se’ls crea un usuari @insalexandregali.cat amb el que podran accedir als Classrooms. Persona responsable: Secretària.

I també es crea un usuari i clau a iEduca juntament amb les dades dels pares i s’els facilita aquesta informació per a que puguin entrar a veure el dia a dia del seu fill/a. Persona responsable: coordinadora TAC.

El tutor/a s’encarrega de la resta d’explicacions i funcionament, tant de la part digital com de la funcional.

Les pèrdues de contrasenya del correu corporatiu es gestionen a través del formulari web Sol·licitud de nova contrasenya. Persona responsable: Secretària.

 

Kit tecnològic de l’alumnat
L’alumnat que disposa de portàtil del departament d’ensenyament és alumnat amb situació de vulnerabilitat de qualsevol nivell i estudi, i alumnat dels nivells de 4rt ESO, BAT, i 2n curs de cicles formatius. Persona responsable: coordinador TIC.

 

Formació a l’alumnat
Durant els primers dies de curs (dues setmanes aproximadament) l’alumnat juntament amb el seu tutor/a revisen com entrar al correu corporatiu, com entrar als Classrooms de cada professor i com entrar a iEduca per veure si tenen alguna incidència.
Tanmateix, serà durant tot el curs que es va repassant com lliurar les tasques, com adjuntar treballs, compartir documents, entre altres tasques que dia a dia es van necessitant.

 

Compartir experiències digitals entre l’alumnat
L’alumnat té un lloc específic a l’Espai web de l’alumnat a Recursos digitals i experiències on poden compartir els seus treballs i experiències digitals. Tot i així, els alumnes s’ajuden entre ells a l’aula quan necessiten realitzar tasques, sempre hi ha algú que en sap més i està disposat a mostrar-ho a la resta de companys.

 

Acolliment de les famílies


A la reunió amb famílies d’inici de curs, els/les tutors/es són els encarregats d’explicar les famílies com es comunicaran els seus fills/es amb el professorat, quines tecnologies faran servir i com serà la comunicació tutors/famílies. És a dir, expliquen el funcionament d’iEduca que és la plataforma de comunicació de què disposa el centre per comunicar-se a les famílies, on alumnat i famílies tenen comptes separats i per tant, opcions diferents, expliquen què poden veure les famílies i com comunicar-se amb el tutor/a.

També expliquen com descarregar-se la TokApp de iEduca i comproven que els correus electrònics de les famílies són correctes per reduir el número d’incidències i assegurar la correcta comunicació bidireccional.

Durant les primeres setmanes del curs es realitza un dia a la setmana (una hora per la tarda) una formació a les famílies sobre creació de correus i funcionament d’iEduca.