Loader
 

Títols

Títols
Per sol·licitar la tramitació dels títols de Batxillerat i Cicles Formatius cal seguir el següent procediment:

 

1. Omplir i signar la sol·licitud:

Sol·licitud títol (BTX/CF)

 

2. Lliurar la sol·licitud a la secretaria del centre i presentar l’original i la còpia del DNI/NIE i del carnet actualitzat de família nombrosa o monoparental, si és el cas (veure bonificacions).

 

3. Fer l’ingrés de la taxa corresponent a l’entitat bancària o transferència bancària mitjançant el document que us farà a mans la secretaria un cop presentada la sol·licitud.

4. La secretaria us estendrà i lliurarà el resguard del títol, que té els mateixos efectes i validesa que el títol original.

 

5. Notificació a les persones interessades que poden recollir el seu títol. I lliurament del títol a la persona interessada, o tercera persona degudament autoritzada, la qual haurà de comprovar les dades i signar el títol, si està d’acord amb el seu contingut. Si no ho està, s’abstindrà de signar i sol·licitarà al centre la reexpedició del títol amb les deficiències corregides.

Autorització recollida títol

 

Bonificacions

  • Carnet família nombrosa general: 50%
  • Carnet família nombrosa especial: 100%
  • Carnet família monoparental general o especial: 50%

Més informació sobre bonoficacions i exempcions