Loader
 

Projecte educatiu de centre (PEC)

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.

 

 

En el PEC es concreten els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del centre, s’especifiquen els currículums que s’imparteixen i el tractament transversal en les diferents àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments.

El PEC és elaborat pel claustre de professorat, a proposta del director i és aprovat pel Consell Escolar.

 

 

D’acord amb el que estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, a continuació es pot consultar el nostre Projecte Educatiu de Centre.

Projecte educatiu de centre