Loader
 

Consell escolar

Membres del Consell Escolar

 

Representants de l’equip directiu:
Joan Torrents Sivill (Director)

Josep de los Reyes Romo (Cap d’estudis)

M. Pilar López Pascual (Secretària)

Sector professorat: Carme Cànovas Amenós, M. Rosa González-Siso, Gemma Julián Escrig, Sara Mulet Soler, Julio Massé Langa i Isabel Martín Álvarez

Sector pares i mares: Arturo Lorenzo Altozano, Pilar Marcelino Rodríguez i Maria Olmos Marín

Representants dels alumnes: Dàrius Creta Gabriel i Adrià Marín Bau

Representant de l’AFA: Elena Vicente Hernández

Representant de l’Ajuntament: Virginia Bendicho

Representant del PAS: Eva Prieto Rodríguez

Funcions del Consell Escolar

 

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. Les seves funcions són:

 

 • Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu, sens perjudici de les competències del Claustre de professors, relatives a la planificació i organització docent.
 • Elaborar informes, a petició de l’administració competent, sobre el funcionament del centre i sobre aquells altres aspectes relatius a l’activitat del mateix.
 • Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetllar perquè es dugui a terme amb subjecció a l’establert en la Llei de Qualitat de l’Educació (LOCE) i disposicions que la desenvolupin.
 • Aprovar el Reglament de règim interior del centre.
 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè aquestes s’atenguin a la normativa vigent
 • Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació.
 • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i l’equip escolar.
 • Proposar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb altres centres, entitats i organismes.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació que del centre realitzi l’administració educativa.
 • Ser informat de la proposta a l’administració educativa del nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu.
 • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre.
 • Qualsevol altres que li siguin atribuïdes per l’administració educativa.