Loader
 

Borsa de treball CCFF

La Formació Professional té com a finalitat la formació de l’alumnat per a l’activitat en un camp professional, i mitjançant aquesta formació, facilitar l’accés al mercat laboral. Una eina per a aquesta facilitació és la mediació entre els/les professionals i les empreses i entitats que necessiten els seus serveis.

Per aquest motiu, el nostre institut disposa del servei de Borsa de Treball, adreçat a tot l’alumnat que cursa actualment els nostres Cicles Formatius de la família dels Serveis socioculturals i a la Comunitat, així com exalumnes, i també a empreses i entitats que necessitin professionals d’aquest sector.

Enllaços d’interès

Facebook Ofertes feina
Facebook Tècnics

Candidats/es


Si sou alumne/a o es-alumne/a i busqueu feina, podeu entrar al formulari i omplir-lo amb les vostres dades. També heu de fer-nos arribar una còpia actualitzada del vostre Currículum Vitae (en PDF) a l’adreça de correu borsa@insalexandregali.cat. Podeu consultar totes les ofertes de treball on indiquem els requisits i dades de contacte, per adreçar-vos a aquelles que us semblin més oportunes i s’ajustin al vostre perfil.

 

Només en el cas d’ofertes que calguin cobrir de forma urgent i que s’ajustin a les vostres característiques, us avisarem i farem arribar el vostre CV per tal d’incloure-us en el procés de selecció. A partir d’aquí, serà l’empresa qui es posarà en contacte amb vosaltres.

Formulari candidats

Empreses


Si sou empresa podeu entrar al següent formulari i omplir-lo amb les dades de l’oferta de treball.
Si ho veieu més convenient, podeu sol·licitar-nos per email una entrevista amb la persona responsable a per tal de parlar-ne o per donar-vos suport en el procediment de selecció si cal.
Per a cobertures urgents, nosaltres us farem arribar els CV que s’ajustin als requisits de l’oferta.
Formulari empreses

OFERTES DE TREBALL


Tècnic/a en integració social

Entitat: Fundació Joia

Localitat:

Lloc:

Requisits:

 • Titulació d’integració Social o superior.
 • Aptituds i destreses manipulatives i creatives.
 • Habililtats i experiència artística (art, dança, teatre…)
 • Conèixer de forma adequada el col·lectiu de salut mental i la rehabilitació psicosocial per poder desenvolupar la feina amb èxit.
 • Conèixer els projectes, programes i serveis relacionats amb els processos d’intervenció del col·lectiu de salut mental.
 • Saber dinamitzar grups, tallers i activitats.
 • Conèixer experiències i modes de procedir d’altres organitzacions del Tercer Sector, així com les xarxes i línies estratègiques.
 • Domini d’Excel, paquet Office, Outlook i domini d’Internet.

Funcions: Empoderar a la persona usuària en relació a la gestió d’un oci significatiu, a través del desenvolupament de les seves pròpies habilitats i capacitats, mitjançant un pla funcional individualitzat d’activitats rehabilitadores, i d’inclusió social.

 • Elaborar el programa i material didàctic de les activitats grupals.
 • Dinamitzar les activitats i tallers grupals.
 • Atenció directa als usuaris del Club Social.
 • Disseny del programa individual de les persones usuàries.
 • Posada en marxa d’intervencions concretes del Pla Individual per millorar les competències.
 • Planificar i fer el seguiment de les activitats internes i externes del Club Social fomentant la participació en elles del conjunt d’usuaris.
 • Passar qüestionaris de satisfacció, anàlisi de dades, càlcul d’indicadors de qualitat, i redacció de projectes i memòries.

Oferta: Tècnic/a atenció directa Club Social

 • Data d’incorporació: Inmediata
 • Tipus de contracte: Indefinit
 • Remuneració: Grup 3 Conveni Centres Sociosanitaris i de Salut Mental concertats amb el Servei Català de Salut 16.351,08€ entre 14 pagues)
 • Horari laboral Europeu: De 14:30 a 19:30H de Dilluns a Divendres.

Contacte: interessats i interassades inscriure’s a https://fundaciojoia.org/treballa-amb-nosaltres

Data publicació: 25/06/24


Tècnic/a en integració social

Entitat: Fundació Joia

Localitat:

Lloc:

Requisits:

 • Titulació d’integració Social o superior.
 • Aptituds i destreses manipulatives i creatives.
 • Experiència en impartició de mòduls grupals d’orientació laboral i recerca de feina.
 • Conèixer de forma adequada el col·lectiu de salut mental i la rehabilitació psicosocial per poder desenvolupar la feina amb èxit.
 • Conèixer els projectes, programes i serveis relacionats amb els processos d’intervenció del col·lectiu de salut mental.
 • Saber dinamitzar grups, tallers i activitats rehabilitadores.
 • Formació i experència en inserció laboral amb col.lectiu de salut mental per desenvolupar la feina amb èxit.
 • Conèixer experiències i modes de procedir d’altres organitzacions del Tercer Sector, així com les xarxes i línies estratègiques.
 • Domini d’Excel, paquet Office, Outlook i domini d’Internet.

Funcions: Empoderar a la persona usuària per a que pugui fer-se càrrec de forma autònoma del seu projecte personal o professional, a través del desenvolupament de les seves pròpies competències, mitjançant un pla funcional individualitzat d’activitats rehabilitadores, i d’inclusió social i laboral.

 • Elaborar el programa i material didàctic de les activitats grupals (habilitats socials, estimulació cognitiva, activitats de la vida diària, esports i autocura…)
 • Dinamitzar les activitats i tallers grupals.
 • Fer tutories individuals d’intervenció.
 • Fer el seguiment de la formació i l’organització de les persones usuàries.
 • Disseny del programa individual de les persones usuàries.
 • Posada en marxa d’intervencions concretes del Pla
 • Individual per millorar les competències.
 • Suport en el projecte d’inserció social i comunitari de la persona usuària.
 • Passar qüestionaris de satisfacció, anàlisi de dades, càlcul d’indicadors de qualitat, i redacció de projectes i memòries.

Oferta: Tècnic/a atenció directa Rehabilitació Comunitària Joves

 • Data d’incorporació: Inmediata
 • Tipus de contracte: Substitució
 • Remuneració: Grup 3 Conveni Centres Sociosanitaris i de Salut Mental concertats amb el Servei Català de Salut (24.411,89€ entre 14 pagues. Incentiu econòmic: 1.675,58€)
 • Horari laboral Europeu: De 8 a 13 i 14 a 17h (D-J) i els divendres tindràs la tarda lliure i treballaràs de 8 a 14h. Podràs realitzar flexibilitat horària de 30 minuts en l’entrada i la sortida.

Contacte: interessats i interassades inscriure’s a https://fundaciojoia.org/treballa-amb-nosaltres

Data publicació: 25/06/24


Tècnic/a en animació sociocultural

Entitat: AISSA

Localitat: Vilanova i la Geltrú

Lloc: Servei de Residència Els Josepets

Requisits:

Bases de la convocatòria AISSA

Oferta: Oferta pública per convocatòria de lloc de treball de tècnic/a en animació sociocultural (TASOC) de residència de l’organisme autònom municipal d’Assistència Integral Social i Sanitària.

Data publicació: 3/05/24


Tècnic/a en integració social

Entitat: SOC

Localitat: Vilanova i la Geltrú

Lloc:

Requisits:

– Tenir la titulació de CFGS en Tècnic/a en Integració Social

– Experiència 24 mesos. Es requereix haver tingut experiència en orientació professional com a mínim dos anys en els últims cinc. És imprescindible acreditar documentalment aquesta experiència.

– Espanyol (parlat superior, escrit superior)

– Català (C1)

Funcions: 

– Responsable davant de la persona tècnica responsable i del cap de servei de l’execució del projecte.
– Coordinació amb la resta de persones adscrites al projecte, personal del centre, i si s’escau, amb d’altres agents del territori, empreses o entitats que puguin estar relacionats amb el projecte.
– Realització de les accions que conformen el projecte respecte a les persones usuàries, a les metodologies marcades i a la gestió d’informes i documentació.
– Realització d’accions d’integrador/a social.
– Responsabilitat dels materials i infraestructures del projecte assignat.
– Acompliment dels procediments de Qualitat propis del Servei i del Projecte.
– Gestió dels programes informàtics corresponents al projecte.
– I d’altres que, amb caràcter similar, li siguin atribuïdes.

Oferta: Tècnic/a en integració social per a substitució del programa Singulars a Vilanova i la Geltrú. Contracte temporal de substitució (entre 6 i 7 mesos) a jornada completa (de 8.00h a 15.00h) i salari de 2.414,93€ mensual brut.

Contacte:  interessats i interessades inscriure’s a l’oferta de Feina Activa

Data publicació: 21/03/24


Integrador/a social

Entitat: Ajuntament Sant Pere de Ribes

Requisits: Títol CFGS Integració Social, nivell C1 català

Oferta: Creació de borsa de treball per a integradors/es socials. Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a integrador/a social vinculat a programa, per concurs oposició de personal laboral/funcionari temporal, per tal de poder cobrir programes temporals, vacants sobrevingudes, acumulacions de tasques, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs oposició de personal laboral/funcionari temporal.

Bases de la convocatòria:

Anunci-DOGC-20_02_2024-Num-9105

Data publicació: 23/02/24


Monitors/es Casal d’Estiu (coberta)

Entitat: NASCOR

Localitat:

Lloc: Casal d’Estiu

Requisits: Títol CFGS Integració Social o Animació Sociocultural i Turística, i experiència de 12 mesos.

Funcions:

Oferta: L’empresa NACOR a través del Servei Local d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, busca 15 monitors/es per atendre alumnes amb necessitats de suport especial que van al casal d’estiu.  Ofereix: sou  segons conveni, horari de dilluns a divendres de 9 a 13h, contracte fix-discontinu des de finals de juny a finals de juliol, amb possibilitat de casal Nadal i casal Setmana Santa.

Contacte:  interessats i interessades enviar correu a Esther Hinojal Garcia esther.hinojal@nascorformacion.com

Data publicació: 21/06/23


Animador/a sociocultural (coberta)

Entitat: Ajuntament Gelida

Localitat: Gelida

Lloc: Casal de Joves

Requisits:

Títol CFGS Activitats físiques i esportives o Animació Sociocultural i Turística.

Competències / coneixements: certificat professional de la família serveis socioculturals a la comunitat o dinamitzador/a d’activitats de lleure educatiu e infantil i juvenil.

Director/ a de lleure o grau d’educació infantil.

Edat de 16 a 29 anys i haver obtingut la titulació en els últims 3 anys (requisits pel contracte en pràctiques).

Funcions:

Suport en la dinamització d’activitats i programació de tallers, detecció de les necessitats dels usuaris/àries.

Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure educatiu adreçades a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d’una organització.

Oferta: L’Ajuntament de la Gelida a través del Servei Local d’ocupació participa en la convocatòria del «Programa de primera experiència professional en les administracions públiques» per millorar l’ocupabilitat de les persones joves. Ofereix:

Contracte amb pràctiques, salari mensual brut 1158 €, durada de 12 mesos a jornada complerta.

Horari de dimarts a dijous de 10 a 13 , dimarts i divendres de 16 a 20, dissabte de 10 a 13 i de 15 a 20 h.

Contacte: Candidatures fins el 24 de març. Inscripcions a l’enllaç  https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/0920235165 i contactar directament a gelida.promocio@gelida.cat

Data publicació: 21/03/23


Integrador/a social (coberta)

Entitat: Consell Comarcal del Baix Penedès i la URV

Localitat:

Lloc:

Requisits: Ser menor de 30 anys. Estudis finalitzats (amb un termini màxim de 3 anys o 5 anys en el cas de persones amb discapacitat). Estar inscrit/a al SOC amb totes les dades i estudis actualitzats. Tenir els estudis finalitzats de CFGS d’Integració Social.

Funcions: Cribratge primeres acollides. Suport a acció comunitària. Projecte Bon Dia. Dinamització activitats a joves, gent gran, col·lectius especials dificultats. Acompanyament a realització tràmits a persones amb manca d’habilitats socials.

Oferta: El programa Primera Experiència ofereix 12 mesos en contracte PER L’OBTENCIÓ DE LA PRÀCTICA PROFESSIONAL.

Contacte: Candidatures fins el 3 de març.

Inscripcions a l’enllaç https://forms.gle/hsmTyUDWz3HEt6UG6

Per a més informació podeu fer un truc a l’oficina Jove del Baix Penedès tel. 977157157

Data publicació: 23/02/23


Dinamitzador/a juvenil (coberta)

Entitat: Ajuntament de Cubelles

Localitat: Cubelles

Lloc:

Requisits: Experiència 1 mesos. No es pot tenir més d’un any d’experiència en aquesta ocupació ja que es tracta d’un contracte de pràctiques. Títol fp de grau superior – serveis socioculturals i a la comunitat. Català (parlat B2 – avançat, escrit B2 – avançat)

Funcions: Dinamització de la informació a través de les xarxes socials. Participació en l’execució del Pla Local de Joventut. Informació i assessorament a adolescents i joves. Organització i dinamització d’activitats per a joves. Gestió de la informació juvenil. Suport en general al servei local de joventut.

Oferta: Oferta vinculada al programa Primeres experiències en les administracions públiques. Les persones que siguin contractades hauran de ser desocupades inscrites com a demandants d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, joves entre 16 i 29 anys. A més, cal complir els requisits per poder formalitzar un contracte de pràctiques (titulació obtinguda amb posterioritat al 21/03/2020). Cal tenir formació en Cicle Formatiu de Grau Superior en Animació sociocultural o Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social. Imprescindible bon nivell de català i bon nivell amb les diferents eines informàtiques.

 • Contracte laboral temporal (12 mesos)
 • Jornada completa
 • Altres beneficis: jornada de treball: de dilluns a divendres de 15h a 20h. Dimarts i dimecres també de 8.45 a 13.45h

Contacte: Més informació a solcub@cubelles.cat

Interessats/des enviar correu amb assumpte “Ofertes Cubelles” a assessorament.vilanova.soc@gencat.cat

Data publicació: 18/02/23


Integrador social (coberta)

Entitat: SIS La Casota

Localitat: Sant Pere de Ribes

Lloc:

Requisits: CFGS en Integració social. Experiència de treball socieducatiu i de lleure amb infants i adolescent. Experiència en treball amb població en risc. Experiència en elaboració, aplicació i avaluació de plans de treball amb famílies i adolescents.

Funcions: Seguiment del procés socioeducatiu amb adolescents. Disseny de la programació, realització i avaluació de les activitats.atenció grupal i individual. Dinamització de grups i les seves famílies. Gestió de la documentació: Diari de camp, PEI.

Oferta: Integrador social (home per garantir la paritat de l’equip educatiu) amb titulació i experiència dins dels serveis d’intervenció socioeducativa amb adolescents.

Ofereix contracte indefinit. Aplicació del Conveni d’Acció Social de Catalunya. Jornada de 25 hores setmanals en horari de tarda (de 15:45h a 20:15h) i un matí (9:30h a 12:00h). Sou brut mensual (amb pagues prorratejades) 1.080 €.

Contacte: Interessats enviar CV a cvsocial@actilude.net

Data publicació: 31/1/23


Integrador/a social (Teleassistència domiciliària) (coberta)

Entitat: –

Localitat: Zona Penedès, Anoia, Garraf.

Lloc:

Requisits:CFGS en Integració social. Nivell alt de català i castellà. Nivell alt d’ofimàtica. Carnet de conduir i vehicle propi.

Funcions: Intervenir presencialment en el domicili de les persones usuàries, atesos als requeriments de caràcter no sanitaris, tècnics i/o domèstics que aquestes requereixin o siguin detectats pel personal teleoperador. Atenció a persones en situació de vulnerabilitat.

Oferta: Jornada completa. Diferents horaris matí, tarda i nit (Disponibilitat treballar caps de setmana). Contracte per substitucions amb possibilitats d’indefinit.

Contacte: Interessats/des inscriure’s a l’oferta: Més informació sobre l’oferta

Recordeu que per apuntar-vos a una oferta de feina de la Xarxa Xaloc heu d’estar inscrit en un Servei Local d’Ocupació.

Si entreu a: a l’apartat Xarxa XALOC podreu localitzar l’adreça i telèfon del Servei Local d’Ocupació més proper al vostre domicili.

Data publicació: 23/1/23


Dinamitzador/a comunitària (coberta)

Entitat: –

Localitat: Vilafranca del Penedès

Lloc:

Requisits: CFGS en Integració Social o Grau en Psicologia, Educació social. Carnet de cotxe. Català i Castellà. Es busca persona amb capacitats de relació interpersonal, lideratge, planificació i organització, autonomia i capacitat de resolució.

Funcions: Elaborar, planificar i executar un pla de dinamització social i comunitari orientat a promoure la participació comunitària de les persones del CET. Orientació, acompanyament, accions formatives i actuacions individualitzades.

Oferta: Contracte d’1 any amb possibilitats d’indefinit, jornada completa, de dilluns a dijous de 11 a 19 hores, divendres jornada intensiva i treballar 1 dissabte al mes.

Contacte: Interessats/des inscriure’s a l’oferta: Més informació sobre l’oferta

Recordeu que per apuntar-vos a una oferta de feina de la Xarxa Xaloc heu d’estar inscrit en un Servei Local d’Ocupació.

Si entreu a: a l’apartat Xarxa XALOC podreu localitzar l’adreça i telèfon del Servei Local d’Ocupació més proper al vostre domicili.

Data publicació: 23/1/23


Animador/a sociocultural (coberta)

Entitat: Càmping El Solsonès

Localitat: Solsona

Lloc: Càmping

Requisits: formació CFGS Tècnic/a animació sociocultural i turística amb experiència en activitats de lleure infantil i juvenil, i carnet de conduir B1.

Funcions: –

Oferta: es necessiten animadors/es socioculturals per ampliar l’equip d’animació per la Setmana Santa i els mesos d’estiu.

 • Formar part d’un equip jove.
 • Salari segons conveni.
 • Possibilitat d’allotjament.

Contacte: Interessats/des enviar C.V. a info@campingsolsones.com att. Gemma

Data publicació: 19/1/23


Animador/a residència gent gran (coberta)

Entitat: Fundació Llar Santa Anna

Localitat: El Vendrell

Lloc: Residència

Requisits: CFGS Tècnic/a animació sociocultural i turística

Funcions: –

Oferta: Animador/a de gent gran per a la residència. Contracte fixe a temps parcial, 10h per setmana, amb un sou brut de 241,25€/mes i 14 pagues. Horari a convenir.

Contacte: Interessats/des enviar C.V. a direccio.tecnica@llarsantaanna.com, indicant assumpte: A l’atenció de: Ana Belén Corchón Puerta_C.V. animador/a

Data publicació: 12/12/22


Integradors/es socials per al Sevei de Treball (coberta)

Entitat: IMET

Localitat: Vilanova i la Geltrú

Lloc:

Requisits: Per a més informació (tasques, requisits i presentació instància), consultar bases publicades al web IMET http://www.imet.cat

Funcions: –

Oferta: Professionals de suport al treball i a l’educació social. Durada de contracte: Més de 12 mesos. Més informació a
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/335659?destination=/ofertes-de-feina

Contacte:

IMPRESCINDIBLE PRESENTACIÓ INSTÀNCIA al registre d’entrada de l’IMET.

Termini presentació instàncies: 28/11/2022.

Data publicació: 25/11/22


Coordinador/a menjador escolar (coberta)

Entitat: Excelent RC (empresa de gestió de menjadors escolars)

Localitat: Comarca de l’Alt Penedès

Lloc: Escoles

Requisits:

 • Titulació oficial de Director/a de lleure infantil i juvenil.
 • Experiència en menjadors escolars.

Funcions: 

 • Planificar, organitzar, gestionar i dur a terme un projecte educatiu en el temps de lleure.
 • Dinamitzar i dirigir un equip de 15 monitors/es.

Oferta: Es necessita persona per coordinar menjador escolar d’una escola.

Contacte: Persones interessades enviar CV a lapau@excelentrc.com

Data publicació: 24/11/22


Integrador/a social (coberta)

Entitat: Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Localitat: Sant Pere de Ribes

Lloc: Departament d’Ocupació

Requisits:

 • Experiència 12 mesos.
 • Es valorarà experiència en algun SLO, departament d’ocupació i benestar social.
 • També serà molt valorable experiència en atenció a la ciutadania.
 • Títol CFGS Integració Social
 • Català (parlat c1 – d.funcional, escrit c1 – d.funcional)
 • Espanyol (parlat c1 – d.funcional, escrit c1 – d.funcional)
 • Competències / coneixements: bones habilitats tic (nivell: alt) bones habilitats comunicatives (nivell: alt) bones habilitats de tracte amb la ciutadania (nivell: alt)
 • Disponibilitat de vehicle: automòbil
 • Permisos de conduir: b

Funcions: Tasques de suport al personal tècnic del departament d’Ocupació, suport en sessions de Recerca de feina, formacions, registre de dades a l’aplicatiu XALOC, realització de trucades a persones usuàries del SLO, realització de seguiments. Tasques de suport al departament de Benestar Social en les primeres acollides de la ciutadania que demanen cita i poder realitzar les derivacions corresponents cap als serveis més adients.

Oferta: Es necessita tècnic/a per al Pla d’Ocupació Municipal per donar suport al departament de Benestar Social i d’Ocupació i s’ofereix:

 • Contracte laboral temporal (12 mesos)
 • Jornada completa
 • Salari mensual brut des de ‘1000’ fins a ‘1200’
 • Altres beneficis: S’ofereixen 4 places amb contractació de 12 mesos i 1 plaça amb contractació de 6 mesos

Contacte: Més informació i registre a INTEGRADOR/ INTEGRADORA SOCIAL – 08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona provincia – Indeed.com

Data publicació: 14/11/22


Integrador/a social Centre Obert Les Roquetes (coberta)

Entitat: Actilude

Localitat: Sant Pere de Ribes

Lloc: Centre Obert Les Roquetes

Requisits: Titulació CFGS Integració social i experiència.

Oferta: S’ofereix contracte indefinit. Conveni Acció Social, 25h./setmanals, amb horari de tarda i un matí. Salari de 1.050 € brut/mes.

Contacte: Persones interessades enviar el CV a cvsocial@actilude.net (tel.605 678 628).

Data publicació: 27/10/22


Monitors/es per taller d’estudi assistit (coberta)

Entitat: Fundació Pere Tarrés

Localitat: Sant Pere de Ribes

Lloc: Escoles situades a Sant Pere de Ribes

Requisits: 

 • Títol de monitor/a de lleure
 • Experiència mínima de 2 anys en estudi assistit amb infants
 • Nivell C de català
 • Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals

Funcions: 

 • Desenvolupar classes de suport educatiu a alumnes de institut amb dificultats d’aprenentatge.
 • Facilitar un espai estable d’aprenentatge.
 • Realitzar acompanyament a l’escolaritat dels alumnes.
 • Tutories individualitzades amb els alumnes i families.
 • Reunions amb els diferents professionals implicats en el procés d’aprenentatge dels alumnes.

Oferta: 

Horari:

INSTITUT 1: De dilluns a dijous de 16.15h a 17.15h
INSTITUT 2: De dilluns i dimecres de 16.30h a 18.30h
INSTITUT 3: Tots els dilluns de 15.40 a 17.40h
ESCOLA 1 dilluns a dijous de 16:30 h a 17:45 h
ESCOLA 2: de dilluns a dijous de 16:30 h a 17:45 h
ESCOLA 3: de dilluns a dijous de 16:30 h a 17:45 h

Incorporació: 03/10/2022
Tipus de contracte: Fix-discontinu 03/10/2022-31/05/2023
Jornada laboral: depenent de l’escola.

Contacte: Interessats/des  la incriure’s a l’oferta  https://peretarres.talentclue.com/ca/node/90532450/12623479

Malgrat la data límit de l’oferta és avui, falten candidats.

Data publicació: 3/10/22


Dinamitzador/a cultural (coberta)

Entitat: Ajuntament de Bellvei

Localitat: Bellvei

Lloc: Centre cívic

Requisits: Tècnic/a en animació sociocultural i turística. Domini d’internet i de les xarxes socials. Disponibilitat per actes i celebracions (alguns poden ser en caps de setmana o festius).

Funcions: 

 • Planificar i organitzar tots els actes, festes populars i espectacles del municipi.
 • Tramitar expedients amb el programa Gestiona. (pressupostos, ordres de treball a la brigada…)
 • Control del pagament de les factures dels activitats contractades.
 • Control de les partides pressupostàries de les regidories de cultura, festes i esports.
 • Tramitar subvencions de la Diputació de Tarragona, e-catàleg, Pacto de estado.
 • Organitzar i tramitar concursos i premis.
 • Atenció telefònica, correu electrònic. Rebre treballadors i artistes.
 • Muntar i desmuntar els actes i espectacles.
 • Diferents reunions amb Joves Baix Penedès i comissió de festes.
 • Assistir als tallers i jornades programades al institut de l’Arboç programats amb Joves Baix Penedès i Consell Comarcal.
 • Fer i publicar cartells de les activitats i espectacles (canva).

Oferta: Es necessita per incorporar-se el més aviat possible una persona amb iniciativa i ganes d’aprendre per treballar al centre cívic de Bellvei. Contracte de 30 hores setmanals. Horari dilluns i dimecres de 16 a 21h, dimarts, dijous i divendres de 16 a 20h. Sou brut aproximat al mes 1.450,00€.

Contacte: Si esteu interessats envieu C.V. registre@bellvei.cat

Data publicació: 30/09/22


Animador/a de gent gran (coberta)

Entitat: Fundació Llar Santa Anna

Localitat: El Vendrell

Lloc: Residència

Requisits: Tècnic/a en animació sociocultural i turística

Funcions: –

Oferta: contracte fixe a temps parcial, 10h per setmana, amb un sou brut de 241,25€/mes x 14 pagues. Horari a convenir.

Contacte: Si esteu interessats envieu C.V.,  assumpte “A l’atenció de: Ana Belén Corchón Puerta_C.V. animador/a”, e-mail direccio.tecnica@llarsantaanna.com

Data publicació: 27/09/22


Tècnic/a d’atenció directa Prelaboral (coberta)

Entitat: Fundació Joia

Localitat: –

Lloc: –

Requisits:

 • Titulació d’integració Social. Valorable titulació en Educació Social o Pedagogía.
  Motivació i experència tractant persones en risc d’exclusió social i trastorns de salut mental.
 • Aptituds i destreses manipulatives i creatives.
 • Formació i experència en inserció laboral amb col.lectiu de salut mental per desenvolupar la feina amb èxit.
 • Conèixer els projectes, programes i serveis, relacionats amb els processos d’intervenció del col·lectiu de salut mental.
 • Experiència en impartició de moduls grupals d’orientació laboral i recerca de feina.
 • Conèixer experiències i modes de procedir d’altres organitzacions del Tercer Sector així com les xarxes i línies estratègiques.
 • Domini d’Excel, paquet Office, Drive i Gmail, i domini d’Internet.

Funcions:

 • Elaborar el programa i material didàctic de les activitats grupals.
 • Dinamitzar les activitats i tallers grupals.
 • Fer tutories individuals d’intervenció.
 • Disseny del programa de rehabilitació individual d’inserció laboral de les persones usuàries.
 • Posada en marxa d’intervencions concretes del Pla Individual per millorar les competències laborals.
 • Suport enel projecte d’inserció laboral de la persona usuària.
 • Passar qüestionaris de satisfacció, anàlisi de dades, càlcul d’indicadors de qualitat, i redacció de projecte i memòries.

Oferta: Incorporació immediata, jornada sencera (37,5 h/set), contracte indefinit
Remuneració: Grup 3 Conveni Centres Sociosanitaris i de Salut Mental concertats amb el Servei Català de Salut (23.244,54€ entre 14 pagues. Incentiu econòmic: 1.329,55€)
Horari laboral Europeu: de 8 a 13 i 14 a 17h (D-J) i els divendres tindràs la tarda lliure i treballaràs de 8 a 14h.
Podràs realitzar flexibilitat horària de 30 minuts en l’entrada i la sortida…

Contacte: envia el teu currículum a seleccio@fundaciojoia.org amb l’assumpte “Vacant Ref: TADSPL”

Data publicació: 26/09/22


Integrador/a social  (coberta)

Entitat: Sant Joan de Déu Serveis Socials

Localitat: Barcelona

Lloc: Centre residencial La Llavor

Requisits: Experiència mínim d’un any en lloc de treball similar. Es valorarà l’experiència laboral en l’àmbit de l’exclusió social i/o persones sense llar, especialment amb el col·lectiu de dones.

Funcions:

 • Realitzar l’acompanyament social que es requereixi a través de la gestió dels serveis o activitats que estiguin sota la seva responsabilitat.
 • Atendre les persones residents en les seves necessitats i acompanyar-les en les seves necessitats i en el seu procés de recuperació personal durant la vostra estada al centre.
 • Realitzar de manera compartida amb la referent de TR.S./E.S. el seguiment social de les referenciades dins la seva àrea de responsabilitat.
 • Promoure l’autonomia i la participació de les persones ateses en el propi procés d’inclusió social mitjançant la participació activa del PTI.
 • Intervenir i gestionar possibles situacions de crisi durant la nit.
 • Donar resposta a totes les gestions administratives que es requereixen en el seu lloc de treball.
 • Coordinar-se i treballar en equip amb tot el personal per oferir una atenció integral a la persona atesa i garantir el model propi d’acompanyament de SJD SS.
 • Realitzar i mantenir actualitzada tota la part documental i de registres que comporti la vostra àrea de responsabilitat.
 • Participar de les reunions d‟equip, aportant el coneixement il‟experiència des de la intervenció social que es pugui fer durant la tarda.

Oferta: Contracte de sustitució per Incapacitat Temporal de la treballadora que ocupa de forma estable la plaça. Remuneració segons Conveni de Catalunya d’Acció Social.

Jornada i distribució: Plaça d’Integració Social nits (38h/s): 19h a 7h de dilluns a diumenge en cadéncia: 1 setmana (dilluns, dimarts, divendres, dissabte i diumenge) i  1 setmana (dimecres i dijous).

Incorporació setembre/octubre 2022.

Contacte: Data límit de recepció de CV 19/09/22.

Interessats/des enviar els currículum vitae al e-mail
carla.martorell@sjd.es a l’atenció de Carla Martorell, Responsable Relacions Laborals i indicar en l’assumpte “Convocatòria Integració Social NITS LA LLAVOR.

Data publicació: 18/09/22


Integrador/a social (coberta)

Entitat: Fundació Mas Albornà

Localitat: Zona Penedès.

Lloc: –

Requisits: Experiència 1 any en tasques similars en altres entitats. Títol CFGS Integració social. Competències / coneixements: persona dinàmica, resolutiva, ordenada i responsable. Residir zona Penedès. Permisos de conduir B.

Funcions:Donar suport a l’estructura de l’àrea social i a la plantilla per facilitar el correcte desenvolupament de les tasques assignades als lloc de treball del CET. Detectar necessitats psicosocials i instrumentals de la plantilla, elaborar el pla de treball per al seu abordatge i, en cas necessari, coordinar accions amb l’equip tècnic de USAP (psicòlogues i treballadores socials) per al seu tractament específic.

Oferta: Contracte laboral temporal (8 mesos). Jornada completa. Altres beneficis: horari de dilluns a divendres de 7:00h a 15:00h (amb possibilitat d’1 tarda al mes)

Contacte: Inscripció a https://feinaactiva.gencat.cat/ca/search/offers/detail/FA06022140

Abans heu d’estar inscrits a “Portal Feina Activa”: https://feinaactiva.gencat.cat/ca/register/candidate

Data publicació: 7/07/22


Monitor/a Tècnic/a d’integració social (coberta)

Entitat: Departament de Serveis Socials del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell

Localitat: Martorell

Lloc:

Requisits: Titulació CFGS Tècnic/a d’integració social. Coneixements en l’àmbit social i educatiu. Formació i experiència en l’atenció individual i grupal  amb infants.

Funcions: Atenció directa en medi obert a persones (infants i adults) i/o col·lectius vulnerables o en situació de risc social. Programació,  seguiment i valoració d’activitats.

Oferta: Es precisa cobrir 2 places de monitor/a amb dedicació de 25 hores setmanals de forma temporal com a funcionaris interins per programes. Retribució de 1.110,14 € bruts/mensuals. Incorporació el 27 de juny de 2022.

Contacte: Presentació de currículums fins el 20 de juny de 2022 als correus electrònics: isanchez@martorell.cat  i  cgonzalezm@martorell.cat

Data publicació: 14/06/22


Monitor/a per a Llar-residència i pisos tutelats (coberta)

Entitat: Fundació Mas Albornà

Localitat:

Lloc:

Requisits:

Formació imprescindible
– Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència (o el títol equivalent en Tècnic/a
en atenció sociosanitària)
– Títol de Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria
– Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
– Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili

Carnet de conduir B i vehicle. Experiència com a monitor/a, en tasques de lleure i amb persones amb discapacitat. Persona dinàmica, resolutiva, ordenada i responsable. Residir zona Penedès. Comptar amb disponibilitat horària.

Funcions:

– Suport i acompanyament en els àpats.
– Suport i acompanyament en els activitats de la vida diària (dutxar-se, vestir-se, anar a dormir, etc.)
– Fer atenció directa als usuaris en les activitats del lleure.
– Pensar en activitats de lleure per fer els caps de setmana.
– Reconduir situacions de conflicte
– Fer els registres corresponents.

Oferta: Es precisa Monitor/a per a Llar-residència i pisos tutelats de persones amb discapacitat per fer SUPLÈNCIES DE VACANCES TEMPORADA D’ESTIU fins al 30 de setembre.

HORARI: Torns de tarda, nits i caps de setmana. Jornada complerta.
SALARI: 1289,43€ bruts per 14 pagues.

Contacte: Enviar C.V. a l’atenció de: julia.macias@masalborna.org amb referència del lloc de treball: VACANT ESTIU MONITOR/A LLAR/RESIDÈNCIA

Data publicació: 7/06/22


Auxiliar de suport (coberta)

Entitat: Entitat Tutelar del Garraf-Sitges

Localitat: –

Lloc:

Requisits: Titulació tècnic/a integració social. Experiència en l’àmbit social i amb persones amb discapacitat i/o malaltia mental, consums, etc. Carnet de conduir i vehicle propi.

Funcions: 

A. Promoure l’autonomia personal de la persona i la seva màxima capacitat i apoderament per assolir aquesta autonomia.

B. Promoure el desenvolupament integral de la persona i la recuperació de la seva capacitat.

C. Promoure la seva integració, incorporació i participació plena en tots els àmbits de la vida social.

D. Donar resposta i cobertura a totes les necessitats que presenti la persona i assolir com a objectiu principal i genèric la millora de la qualitat de vida.

En relació amb la persona usuària:

• Fer les visites periòdiques a la persona tutelada, tant en situació estable com en cas de crisi.

• Detectar necessitats en tots els àmbits de la seva vida, ja siguin mancances personals com del seu entorn (inventari de roba, supervisió dels habitatges…).

• Fer el seguiment i la detecció, en els casos que sigui necessari, de l’administració correcta de la medicació.

• Donar suport emocional i orientació a la persona per procurar els suports humans, personals, afectius i relacionals que necessita.

• Acompanyar-la (serveis mèdics, activitats programades…).

Oferta: horari de treball de 9 a 14 h i de 15 a 18 h, retribució bruta anual 18.993,10 € (variables a part), incorporació immediata.

Contacte: Enviar C.V. a vpineda@hotmail.com   A/A Verònica Pineda

Data publicació: 18/03/22


Animador/a sociocultural (coberta)

Entitat: Espectáculos Adde

Localitat: Segur de Calafell

Lloc: Sala d’oci infantil-familiar al port de Segur de Calafell

Requisits: Tècnic/a en animació sociocultural

Funcions: Organització i planificació d’actes i celebracions, festes infantils, tallers i altres serveis propis de la sala.

Oferta: Jornada completa.

Contacte: Enviar CV a info@espectaculosadde.es A/A Alex Olivera

Data publicació: 11/03/22


Monitor/a classes extraescolars d’anglès (coberta)

Entitat: Meskelleure

Localitat: Sant Pere de Ribes

Lloc: Escoles o instituts del municipi (extraescolar)

Requisits: Bon nivell d’anglès. Es valorarà experiència i proximitat.

Funcions: Realitzar activitat extraescolar de Speaking per grups de 5è de primària a 4rt d’ESO en escoles o instituts a la zona de Sant Pere de Ribes.

Oferta: Horari: tardes de dilluns a divendres. Es preveu començar el 14 de febrer.

Contacte: enviar C.V. a: hola@meskelleure.cat

Data publicació: 6/02/22


Educador/a social – Integrador/a social (coberta)

Entitat:

Localitat: Esplugues de Llobregat

Lloc:

Requisits: CFGS Integració social. Persona amb capacitat d’adaptació. Responsable i amb capacitat d’aprenentatge i treball en equip. Habilitats de comunicació per a infants i adults. Persona proactiva i resolutiva.

Funcions: Suport i acompanyament dels alumnes en el seu itinerari escolar. Ser un/a referent entre els infants i joves. Fomentar la unió, comprensió i comunicació entre els membres del grup. Detectar possibles situacions de risc. Adaptar l’itinerari pedagògic a les singularitats dels seus membres i grup per assolir els objectius fixats. Transmetre confiança, respecte, compromís, tolerància, igualtat, solidaritat al grup. Reforçar la seguretat dels infants front les dificultats d’aprenentatge a l’escola. Detecció i resolució de conflictes. Comunicació fluïda amb les famílies.

Oferta: Data d’incorporació 15/02/2021. Salari mensual 700€. Horari: Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 16h a 19h

Contacte: Es necessari estar registrat a la borsa de la Xarxa Xaloc_Diputació de Barcelona.

Més informació: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/303572?destination=/ofertes-de-feina

Data publicació: 24/01/22


Integrador/a social (coberta)

Entitat: Fundació Diagrama

Localitat: Vilanova i la Geltrú

Lloc: –

Requisits: Títol CFGS de tècnic/a en Integració social i permís de conduir.

Funcions: Acompanyament a joves migrats (Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Vilafranca, Vendrell).

Oferta: Contracte d’interinitat per cobrir baixes (més d’una). Incorporació primer trimestre 2022. Horari de treball rotatiu (matí, tarda, cap de setmana i nit). Retribució bruta anual segons conveni d’Afers socials.

Contacte: Interessats enviar C.V. a Juan Iranzo Chanzá, correu jiranzo@diagrama.org

Data publicació: 16/01/22


Monitor/a (coberta)

Entitat: Patronat Municipal de Servei d’Atenció a les Persones (Dpt. Serveis socials)

Localitat: Martorell

Lloc: –

Requisits: Titulació de Grau Superior en Integració Social. Coneixements en l’àmbit social,  educatiu i d’informàtica. Formació i experiència en l’atenció individual i grupal.

Funcions: Acollir, informar i orientar a les persones de Martorell que s’adrecen al servei amb necessitats socials vinculades a l’ús de les noves tecnologies. Disseny,  planificació i avaluació de les activitats TIC. Atenció directe individual i grupal a través de les TIC. Registre de la intervenció realitzada.  Derivació a altres servei i recursos si s’escau. Coordinació amb serveis,  recursos i entitats de Martorell.

Oferta: Contracte categoria Monitor. Dedicació de 30 hores setmanals. Sou Base de 1.432,26 € bruts/mensuals

Contacte: Els interessats cal que presentin currículum a l’adreça electrònica isanchez@martorell.cat  fins el dia 15 de gener de 2022.

Data publicació: 10/01/22


Integradors socials (coberta)

Entitat:

Localitat:

Lloc: Centre d’acollida de menors immigrants no acompanyats per la zona del Garraf, Penedès i Anoia.

Requisits: Titulació cicle formatiu grau superior TIS. Es requereix carnet de conduir. Disponibilitat per a incorporació immediata.

Funcions:

Oferta: S’ofereix jornada completa (37,5h/setmana) a torns rotatius. Sou segons conveni Afers Socials i Família. Contracte per obra i servei (1-3 mesos).

Contacte: https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina/318127?destination=/ofertes-de-feina

Recorda que per apuntar-vos a una oferta de feina de la Xarxa Xaloc heu d’estar inscrit en un Servei Local d’Ocupació.

Si entreu a: a l’apartat Xarxa XALOC podreu localitzar l’adreça i telèfon del Servei Local d’Ocupació més proper al vostre domicili.

Data publicació: 20/12/21

Auxiliar tècnic educatiu, persones amb discapacitat (coberta)

Entitat: Àuria Grup

Localitat: Igualada (Barcelona)

Lloc: Llars

Requisits: Formació reglada a nivell de Cicle formatiu de Persones en situació de dependència, Atenció sociosanitària i/o Integració Social. Carnet de conduir.
Experiència prèvia en treball amb persones amb discapacitat mental o entitats del sector social o benestar. Coneixement en ús de grues, transferències i mobilitzacions. Coneixement de pack office.

Funcions: Auxiliar educatiu (categoria salarial).

Oferta:

 • 3 VACANTS amb Jornada laboral: 85% de jornada.
  Horari: De Dilluns a Diumenge setmana llarga setmana curta: De dilluns a divendres de 17:00 A 23:00 hores i dissabte i diumenge i festius de 09:30 hores a 21:30 hores. (Horari aproximat)
 • 2 VACANTS amb Jornada laboral 100% en horari nocturn: De Dilluns a Diumenge setmana llarga setmana curta: De dilluns a divendres de 23:00 a 09:00 hores i dissabte i diumenge i festius de 23:00 a 09:00 hores. (Horari aproximat)
 • Salari: 900€ – 1.500€ Brut/mes

Contacte: Més informació a través d’infojobs:

https://www.infojobs.net/igualada/auxiliair-tecnic-educatiu-persones-amb-discapacitat/of-i7b541099594b5d9da1395e997b88fb?applicationOrigin=mahout-view-offer%7Celement%7E3b5aec48-6522-49b2-bf27-39ed2fa62634%7Cversion%7EITEM

Data publicació: 22/11/21

Integrador/a Social (coberta)

Entitat: Fundació Barça

Localitat: Cunit

Lloc: Institut Ernest Lluch i Martín

Requisits: Titulació requerida Educador Social o CFGS Tècnic/a d’Integració Social.

Funcions: Consultar l’enllaç al programa FUTBOLNET https://fundacion.fcbarcelona.es/futbolnet

Oferta: Horari dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h a l’Institut Ernest Lluch. Contracte del 14/10/21 al 26/05/22.

Urgent: la formació comença aquest cap de setmana.

      Temporalitat del Programa FUTBOLNET a Cunit:

 • 1 i 2 d’octubre: Formació a l’equip educatiu
 • Dilluns 4 i dijous 7 de 17.00 a 19.00 hores: Preinscripció al programa.
 • Lloc: INSTITUT ERNEST LLUCH MARTIN. Av. del Castell, 8 – 43881 Cunit
 • Dijous 14/10/21: inici del programa.
 • Dilluns 23 i dijous 26 de maig de 2022: fi del programa.

Contacte: Els/les interessats/des poden enviar el seu currículum al Tècnic d’Educació de l’Ajuntament de Cunit, Santi Saiz ssainz@cunit.cat

Ell enviarà el currículum a la Fundació Barça per fer la selecció.

Data publicació: 29/09/21


Tècnic/a comunitari/ària  juvenil (coberta)

Entitat: Govern de Catalunya (oferta pública, 18 places)

Localitat: Diferents municipis de Catalunya

Lloc: Casals i instituts de la xarxa d’equipaments de la Generalitat.

Requisits: Es valorarà formació en el camp social, preferentment Tècnic/a superior en animació sociocultural.

Funcions: Acompanyar els i les joves en la detecció dels problemes del seu entorn i en el disseny i la implementació d’accions per generar canvis.

El Programa té com a objectiu eradicar el racisme, la xenofòbia i altres formes de discriminació i, en particular, la islamofòbia i l’antigitanisme, així com influir en la formació d’identitats de joves pertanyents a grups que pateixen discriminació, per augmentar el seu sentiment de pertinença a la comunitat i així com millorar la convivència, com a resposta a la necessitat de desenvolupar eines per a la creació de xarxes comunitàries que promoguin valors d’inclusió.

Oferta: Contracte de 12 mesos, nomenament personal interí, jornada inferior a la normal.

La descripció de l’oferta de feina, requisits, funcions i procediment de selecció la teniu a l’arxiu adjunt:

documento ne encontrado, comprueba si los datos estan bien. Descripció de l’oferta (places E41-1)

Contacte/Procediment de selecció:

1.Omplir el següent Formulari (rebreu un correu automàtic que confirma que ’ha emplenat correctament)

https://dretssocials.gencat.cat/ca/el_departament/treballar-al-departament/ofertes-temporals/formulari/

2. Fer arribar el currículum personal que contingui una breu descripció de les tasques desenvolupades, a l’adreça de correu electrònic ofertesatri.tsf@gencat.cat

Especificar en l’assumpte del correu: DSO088/2021 – Nom i cognoms – referència del lloc (Exemple: DSO088/2021 – Josep Díaz Cabrer – 5) i en el cos del correu electrònic el NIF, el telèfon de contacte i el correu electrònic.

MOLT IMPORTANT: En el cos del correu electrònic on s’enviï el currículum, s’ha d’especificar clarament la referència del/dels centre/s de treball en els quals la persona candidata estaria interessada en treballar.

Data publicació: 29/09/21


Integradors/es socials (coberta)

Entitat: Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Localitat: Sant Pere de Ribes

Lloc:

Requisits:

Funcions:

Oferta: L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha obert convocatòria per a cobrir 6 llocs de treball com a Integradors/es Socials 12 mesos.

El procés de selecció de les persones candidates es farà a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, concretament a través de la plataforma www.feinaactiva.gencat.cat de manera que les persones aspirants hauran d’estar inscrites com a Demandants d’Ocupació No Ocupats al SOC.

Trobareu l’oferta penjada, a la qual ja us hi podeu inscriure. A continuació adjuntem l’enllaç:

https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06003499

Contacte: Si teniu alguna pregunta o necessiteu suport, el personal del SLO us ajudarà a fer la inscripció.

Data publicació: 8/09/21


Integrador/a social (coberta)

Entitat: ATRA Associació/GRUP ATRA

Localitat: Vilanova i la Geltrú

Lloc: Servei d’Atenció a Persones Sense Llar

Requisits: Titulació requerida Tècnic superior en Integració Social. Es valora positivament disposar de la titulació relacionades amb l’àmbit i altres com el sanitari, la mediació comunitària,… Formació i experiència de dos anys en atenció a persones sense llar (o en el seu defecte, en serveis residencials de dones que han patit o pateixen violències masclistes; en salut mental; en addiccions o en persones migrades). Domini del Català i Castellà parlat i escrit. Es valoren coneixement d’altres llengües. Disposar de permís de conducció B.
Es prioritzaran els perfils masculins, per formar la parella educativa; i la proximitat i coneixença del municipi de Vilanova i La Geltrú.
Competències requerides: Iniciativa, planificació i organització de la intervenció i de l’atenció directa i
indirecta. Capacitat de treball en equip i cooperació. Persona dinàmica, activa, amb autoconfiança i empatia. Capacitat de sensibilitzar respecte al col·lectiu de les persones sense llar i/o en situació d’exclusió residencial. Capacitat d’empatia i d’establir de relació d’ajuda. Compromís amb l’organització.

Funcions: Atenció directa del Servei d’Atenció a Persones sense llar (Medi Obert i Habitatge d’Inclusió Social). Detecció i primera valoració de les persones en situació de sense llar del municipi en medi obert (carrer i infrahabitatges). Suport a l’educador/a social en la intervenció educativa del quotidià en l’habitatge d’inclusió social (Orientació, suport individual, acompanyament, dinamització familiar i dels espais d’intervenció grupal). Responsable de l’orientació i suport en la cura de l’alimentació i de la higiene personal. Fer acompanyaments als serveis de cobertura de necessitats bàsiques (berenars, àpats, bugaderia, dutxa, etc.); i als serveis socials, de salut i d’inserció (EBAS, CAPs, CAS, CSMA, CAP, etc.). Fer seguiment de les persones usuàries ingressades en serveis de salut: hospital, sociosanitaris, UPD, etc… Prevenir i mediar en els conflictes comunitaris que pot produir la convivència veïnal de les persones ateses, sensibilitzant a la comunitat sobre la situació de sensellarisme. Coordinació dels casos amb serveis socials i amb els diferents serveis per la cobertura de necessitats bàsiques, de salut, recursos d’inserció social, laboral i d’habitatge, entre altres. Recollir d’informació de les persones ateses i de la tasca diària realitzada (registre de les fitxes de les persones detectades, registre d’intervencions…).

Oferta: Horari de dilluns a divendres de matí o de tarda, segons les necessitats del projecte. Possibilitat de treballar algun cap de setmana al mes esporàdicament i cobertura de guàrdia telefònica. Jornada: Completa 35h/ setmanals. Ubicació: Vilanova i la Geltrú. Temporalitat: Contracte d’interinatge pel període d’I.T. Incorporació immediata. Salari 1.542,92€ bruts mensuals x 12 pagues a jornada complerta. Si fos el cas, es sumaria els plusos pertinents de caps de setmana, nocturnitats o disponibilitat de les hores treballades.

Contacte: Persones interessades enviar CV a Ricard Barrull, email rbarrull@grupatra.org

Data publicació: 27/07/21


Personal d’animació càmping (coberta)

Entitat: Capfun

Localitat: Tarragona

Lloc: Càmping Montblanc-Park (Tarragona)

Requisits: persona per fer animació polivalent al càmping.

Oferta: Incorporació immediata.

Contacte: Posa’t en contacte amb @javiboladel8  (Cap d’animació, Javier López Bacelar) o amb @wendy_ppln (Responsable de miniclub, Wendy Popelin).

@montblancpark.capfun

Data publicació: 23/06/21


Coordinador/a per a casal de teatre (coberta)

Entitat: Esceni-k

Localitat: Barcelona

Lloc:

Requisits: Es requereix tenir el títol de director/a de lleure.

Oferta: Treball del 28 de juny al 30 de juliol.

Contacte: Si estàs interessats/da envia’ns el teu  CV a escenik@esceni-k.com

Data publicació: 23/06/21


Integrador/a Social (coberta)

Entitat: Associació Kitxalla

Localitat: Vilanova i la Geltrú

Lloc: Casal estiu

Requisits: Tècnic/a en integració social

Oferta: Integrador/a Social per a Casal durant tot el mes de Juliol. Vetllador/a d’un nen de 8 anys amb TEA, l’horari de 9:000h-13:30h. Tipus de contractació: voluntariat (compensació per despeses de 600 € aprox.).

Contacte: Si esteu interessats/des envieu C.V. a info@kitxalla.org  Si necessiteu més informació us podeu posar en contacte amb Esther, tel. 654 47 11 22

Data publicació: 4/06/21


Dinamitzador/a sociocultural Cunit (coberta)

Entitat: Diversport S.L.

Localitat: Cunit

Lloc:

Requisits: Personal qualificat  (CFGS Animació sociocultural i turística)

Oferta: Jornada de dimarts a dissabte, 26 h/setmanals. Sou segons conveni Acció Social i Famílies

Contacte: Els interessats/des podeu enviar el vostre C.V.  amb referència Dinamit Cunit a RRHH@DIVERSPORT.ES

Data publicació: 2/06/21


Oferta de feina auxiliars de professors/es (coberta)

Entitat: Centre d’estudis Santa Eulàlia

Localitat: Les Roquetes (Sant Pere de Ribes)

Lloc:

Requisits:

Oferta: cobrir els dimecres de maig i juny de 16:00 a 19:00h, fent reforç escolar i preparació de proves d’accés.

Contacte: Els interessats/des podeu pujar el vostre C.V. a cese.central@gmail.com

Data publicació: 7/05/2021


Oferta de feina Tècnics/es en atenció sociosanitària a Amsterdam (coberta)

Entitat: EHCA Recruitment S.L

És una empresa espanyola, que col·labora amb l’empresa holandesa Leven & Zorg fundada a Amsterdam el 2009.

Localitat: Amsterdam (Holanda)

Lloc:

Requisits: Titulació de Tècnic/a en Atenció Sociosanitària per a persones dependents en Institucions Socials

Oferta:

1 mes – Curs Intensiu a Amsterdam: Per ser Tècnic / a en Atenció Sociosanitària, et caldrà assolir el Nivell A2 de holandès, per això ofereixen el viatjar a Amsterdam directament i començar un curs intensiu durant el primer mes, el que et permetrà aconseguir-ho amb més rapidesa.

2 mes – Contracte en neteja: T’ofereixen un contracte de 36 hores (jornada completa), en els quals treballaràs en neteja en els domicilis dels clients. Dins de la jornada laboral es dedicarà un dia de la setmana a l’estudi.

Mes a mes: Valorarem el Nivell de Holandès assolit i t’oferirem el contracte com TCAI / Auxiliar d’Infermeria amb permanència d’un any prorrogable.

Sou: Jornada: 36 hores setmanals. Inicial Neteja 1.714,68 € brut / mes.

Un cop Registrat com Auxiliar d’infermeria (quan assoleixis el nivell de l’idioma exigit): Es comença amb 1960.02 € fins 2700.46 € brut / mes amb possibilitat d’augment per permanència i bon acompliment. Dues pagues extres: Nadal i 8% del salari brut anual. Plus per treball en hores irregulars.

Contracte: 18 mesos

Contacte: Els interessats/des podeu pujar el vostre C.V. a https://ehca.recruitee.com/o/tecnicoa-de-atencion-sociosanitaria

Data publicació: 29/04/2021


Oferta de feina Integrador/a Social (coberta)

Entitat: Hospital Residència Sant Joan Baptista de Sitges

Localitat: Sitges

Lloc: Hospital Residència

Requisits: Titulació CFGS Integració Social i experiència en Residències de Gent Gran.

Funcions: Potenciar la dimensió lúdica, creativa i relacional de la persona. Fomentar la integració i participació de les persones usuàries en la vida dins el centre i del seu entorn. Participar en la preparació i posada en marxa de programes d’adaptació de les persones usuàries de centre. Coordinar els grups de treball i activitats d’animació sociocultural. Potenciar la capacitat de decisió i d’autogestió de la persona. Normalitzar la vida de la persona gran com a persona abans que com a malalt. Recuperar i mantenir la vinculació amb la institució, l’entorn i la vida social. Mantenir i potenciar les capacitats físiques, psíquiques i socials.

Oferta: Jornada de 20 hores setmanals, a raó de 3 matins i 2 tardes o possibilitat de fer horari només de tarda. S’acabarà de concretar a l’entrevista. Retribució bruta anual de 9.000€. Incorporació immediata.

Contacte: Persona de contacte Blanca. Enviar CV a incorpora.sitges@hospitaldesitges.cat

Data publicació: 26/03/2021


Oferta de feina Integrador/a Social (coberta)

Entitat: Direcció Salut Mental

Localitat: Vilanova i la Geltrú

Lloc: Servei de Rehabilitació Comunitària Garraf

Requisits: Títol de Tècnic/a Superior en Integració Social. Experiència en equips multidisciplinaris. Es valorarà experiència en l’àmbit de Salut Mental, habilitats de comunicació, empatia i treball en equip.

Funcions:

Oferta: Remuneració segons Conveni SISCAT. Dedicació parcial (52%,  jornada 19,5 hores setmanals)

Contacte: Els/les interessats/es han d’enviar currículum vitae i indicar referència de l’oferta (DIR SM 23/2021) a: seleccio@pssjd.org. Per a consultes tel. +34936406350 Ext. 12875-12596

Últim dia per a presentar sol·licituds el 29 de març de 2021.

Data publicació: 26/03/2021


Oferta de feina Integrador/a Social (coberta)

Entitat: Suara Cooperativa

Localitat: Barcelona

Lloc: CPA SARRIÀ (Residencial Estada Limitada)

Requisits: Titulació CFGS Integració Social. Disponibilitat per torns de matí, tarda i nit.

Funcions: Col·laborar amb l’equip interdisciplinari en l’elaboració del programa. Potenciar les habilitats socials per afavorir l’autonomia personal i social. Potenciar i fomentar els hàbits higiènics, alimentaris, de salut. Dissenyar i crear materials per a la realització d’activitats.  Cercar recursos de la comunitat per l’execució d’activitats. Potenciar i fomentar la participació en les activitats i dinàmiques de grup del servei i donar suport a la realització de les que es duguin a terme dins del projecte.  Afavorir la cohesió i la integració del grup mitjançant tècniques i estratègies de grup.  Establir vincles afectius i de confiança de manera eficaç per afavorir el creixement.  Donar pautes posant els límits a les actuacions.  Detectar i prevenir necessitats i conductes de risc, així com intervenir en situacions conflictives.  Informar i comunicar les situacions de risc detectades a l’equip i/o responsable del servei.  Afavorir les actituds positives per adquirir més capacitats de resiliència.  Acompanyar en la gestions per l’accessibilitat a la formació així com en la cerca de recursos i la inserció laboral.  Acompanyar a altres serveis i recursos de la comunitat.  Elaborar els informes de la seva competència.

Oferta: Suplència. Jornada de 38 h/set, en diferents torns, setmana curta (dimecres i dijous) i setmana llarga (dilluns, dimarts, divendres, dissabte i diumenge). Caps de setmana i festius. Salari de 19.641,86 euros brut/anual. Incorporació immediata: 31/03/2021.

Contacte: https://borsadetreball.suara.coop/es/empleo/integradora-social-per-cpa-sarria-a-barcelona-3/

Data publicació: 19/03/2021


Oferta de feina Integrador/a Social per a Hort Socioterapèutic (coberta)

Entitat: Associació de Vilanova i la Geltrú

Localitat: Vilanova i la Geltrú

Lloc: Hort Socioterapèutic

Requisits: Es requereix 1 any d’experiència en Salut Mental, CFGS Treball Social, castellà i català independent B1 i coneixements de programari ofimàtica nivell avançat. Valorable permís de conduir i vehicle propi. Per les característiques de la nostra entitat, valorem tant l’eficiència com la capacitat d’empatia i la versatilitat. Incorporació immediata.

Funcions: Desenvolupar habilitats d’autonomia personal i social amb les persones destinatàries de l’hort socioterapèutic. Participar en la planificació d’activitats, resolució de conflictes i acompanyar les persones en el procés de formació.

Oferta: Contracte per obra o servei de més de 6  i menys de 12 mesos prorrogable. Jornada laboral dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9h a 13h. Sou brut 668 euros per 18 hores setmanals (IMET Agència de col·locació, núm. autorització 0900000041).

Contacte: Les persones interessades haurien d’estar donades d’alta a la Xarxa Xaloc, podeu realitzar aquesta inscripció a IMET_Vilanova i la Geltrú.

Recomanem que us doneu d’alta en aquesta xarxa Xaloc, encara que no sigui per aquesta oferta laboral, després un cop registrats/des, podreu fer la consulta o us podreu apuntar a través d’internet a les ofertes laborals que vagin sortint.

Data publicació: 19/03/2021


Oferta de feina Integradors/es socials (coberta)

Entitat: Fundació Pere Tarrés

Localitat: Tarragona (ciutat)

Lloc: Centres Oberts

Requisits: Disposar del CFGS Integració social. Disponibilitat horària de tardes (15h a 20h). Experiència amb infància i/o adolescència en risc d’exclusió social. Bon nivell de català. Disposar del certificat de delictes sexuals actualitzat.

Funcions: Suport en la planificació, execució i avaluació del Pla d’Activitats del projecte (intervenció amb infància i joves en risc). Potenciar la participació de l’infant i l’adolescent de manera eficaç per afavorir el seu creixement. Implementar les activitats d’educació en el lleure planificades. Col·laborar en altres activitats programades. Donar suport a educadors/es en l’atenció especialitzada. Donar pautes als infants i adolescents posant els límits a les seves actuacions. Afavorir les actituds positives de l’infant per adquirir més capacitats de resiliència.

Oferta: Participació a la borsa de suplències de la Fundació Pere Tarrés

Contacte: Inscripció a  https://peretarres.talentclue.com/ca/node/69435177/4590

Data publicació: 23/02/2021


Oferta de feina Integrador/a social (coberta)

Entitat: Fundació Pere Tarrés

Localitat: L’Arboç i Santa Oliva

Lloc: Serveis d’atenció diürna

Requisits: CFGS Integració social finalitzat. Disponibilitat per treballar en horari de tardes de dilluns a divendres. Disponibilitat per treballat a la zona del Baix Penedès en les poblacions indicades. Experiència amb infància i joves en situació de risc. Carnet de conduir i cotxe propi. Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals actualitzat.

Funcions: Atenció directa amb infants d’entre 3 i 16 anys en situació de risc. Programació d’activitats. Coordinació amb serveis socials i escoles. Gestió econòmica, d’assistència i informes mensuals de casos

Oferta: Substitució de mitja-llarga durada amb contracte per interinatge de 16h (10h d’atenció directa i 6h feina interna) setmanals de dilluns a divendres. Salari categoria Integrador social / Conveni acció social.

Horari atenció directa Arboç: dilluns, dimecres i divendres 16h-18h

Horari atenció directa Santa Oliva: dimarts i dijous 16.45h-18.45h

Contacte: Inscripció a https://peretarres.talentclue.com/ca/node/69488759/4590

Data publicació: 23/02/2021


Oferta de feina Monitor/a per la dinamització d’Esplai de Gent Gran (coberta)

Entitat: Departament de Serveis Socials del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de  Martorell

Localitat: Martorell

Lloc: Esplai de gent gran

Requisits: Titulació de tècnic de Grau Superior en Integració Social.

Funcions:

Oferta: 1 vacant. Dedicació parcial. Incorporació immediata

Contacte: Presentar el currículum abans del dia 12 de gener de 2021 a l’adreça de correu isanchez@martorell.cat

Data publicació: 2/02/2021


Oferta de feina Monitor/a pel servei de Centre Obert per infants i adolescents amb situació de risc (coberta)

Entitat: Departament de Serveis Socials del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de  Martorell

Localitat: Martorell

Lloc: Centre Obert

Requisits: Titulació de tècnic de Grau Superior en Integració Social.

Funcions:

Oferta: 1 vacant. Dedicació parcial. Incorporació immediata

Contacte: Presentar el currículum abans del dia 12 de gener de 2021 a l’adreça de correu isanchez@martorell.cat

Data publicació: 2/02/2021


Oferta de feina Animadors/es Socioculturals i turístics (coberta)

Entitat: Fundació Pere Tarrés cerca personal per formar part de borsa de treball i realitzar substitucions puntuals, de curta, mitja i llarga durada en diferents projectes d’acció social (exemple: centres oberts, espais joves, patis oberts, reforç educatiu…).

Zona: Baix Llobregat (St. Feliu de Llobregat, Molins de Rei, St. Vicenç dels Horts, Castellbisbal, Olesa de Montserrat, Abrera)

Lloc: 

Requisits: Imprescindible titulació de cicle superior d’animació sociocultural i turística. Disponibilitat horària de tardes. Aportar experiència mínima amb algun dels recursos descrits. Disponibilitat per treballar a la zona de Barcelona. Disposar del certificat de delictes sexuals actualitzat. Bon nivell de Català.

Funcions: Preparació, realització i avaluació d’activitats. Intervenció directa amb infants i joves. Seguiment constant d’infants i joves. Reunions de coordinació amb l’equip. Redacció d’informes.

Oferta:  10 vacants. Contracte d’Obres i Serveis. Jornada a temps parcial. Les substitucions poden ser en horari:

Matí dintre de la franja horària de 9:30 a 12:30h
Tarda dintre de la franja horària de 15:30 a 20:30h.

Contacte: Respondre el formulari fins el 09/02/2021

Data publicació: 1/02/2021


Oferta de feina Treballador/a familiar (coberta)

Entitat: UNICUIDA

Localitat: Vilafranca del Penedès

Lloc: 

Requisits: Tècnic/a en atenció a persones en dependència o Tècnic/a d’integració social. Competències: Empatia i molta capacitat de comunicació. Idiomes: català i castellà C1 (domini eficaç). Permís de conduir B+E (automòbil classe B amb remolc <= 3.500 KG). Disponibilitat per a viatjar.

Experiència requerida: experiència laboral demostrable d’almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades com auxiliar de gerontologia, auxiliar per a l’atenció personal de persones amb discapacitat, assistent/a d’atenció domiciliària, treballador/a familiar i assistent/a personal.

Funcions:

Oferta: Durada del contracte 12 mesos, jornada completa. Sou: 1.115 €

Contacte: Us heu d’inscriure al Servei d’ocupació de Catalunya (SOC), portal de Feina Activa

Data publicació: 29/1/2021


Oferta de feina Treballador/a familiar (coberta)

Entitat: UNICUIDA

Localitat: Vilanova i la Geltrú

Lloc: 

Requisits: Tècnic/a en atenció a persones en dependència o Tècnic/a d’integració social. Competències: Empatia i molta capacitat de comunicació. Idiomes: català i castellà C1 (domini eficaç). Permís de conduir i disponibilitat de vehicle propi.
Experiència requerida: experiència laboral demostrable d’almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades com auxiliar de gerontologia, auxiliar per a l’atenció personal de persones amb discapacitat, assistent/a d’atenció domiciliària, treballador/a familiar i assistent/a personal.

Funcions:

Oferta: Durada del contracte 12 mesos, jornada completa. Sou: 1.115 €

Contacte: Us heu d’inscriure al Servei d’ocupació de Catalunya (SOC), portal de Feina Activa

Data publicació: 29/1/2021


Oferta de feina Auxiliar Educatiu (coberta)

Entitat: Casal dels Infants

Localitat: Badalona

Lloc: Centre Obert infantil del barri de Sant Roc (Badalona)

Requisits: Formació preferentment CFGS en Integració Social acabat o en curs. Carnet de monitor/a i/o director/a d’activitats de lleure. Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).

Experiència en el treball socioeducatiu amb Infants en desavantatge social. Capacitat per realitzar acompanyament  socioeducatiu a infants i famílies. Experiència en treball amb població en risc d’exclusió social. Capacitat de programar, executar i avaluar activitats socioeducatives amb infants en desavantatge social. Capacitat d’atenció socioeducativa individual i grupal als infants i a les famílies. Dinamisme, flexibilitat i empatia. Capacitat de coordinar equips de voluntariat i estudiants en pràctiques.

Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

Funcions: Seguiment del procés socioeducatiu dels infants amb el suport i supervisió del responsable de projecte. Participar en el disseny de la programació, realització i avaluació de les activitats socioeducatives dels infants. Dinamització de les activitats amb grups d’infants de 6 a 8 anys. Coordinació i animació de l’equip de voluntariat i alumnes en pràctiques. Preparació, manteniment i gestió dels materials i espais del projecte. Atenció grupal.

Oferta: Horari 25 hores setmanals. Sou brut 887,91€. Incorporació 14/12/2020.

Contacte: Enviar el currículum en document adjunt en format Word o Pdf amb la referència 2011ACIB a l’assumpte rh002@casaldelsinfants.org

Presentació de candidatures fins 09/12/20.

Data publicació: 3/12/2020


Oferta de feina Tècnic/a d’Integració Social (coberta)

Empresa: ACTILUDE SERVEIS INTEGRALS S.C.P.

Localitat: Sant Pere de Ribes

Lloc: Centre Obert La Casota de Ribes

Requisits: Titulació en Integració Social (imprescindible). Experiència en atenció a infància i adolescència en risc. Persona responsable, compromesa i acostumada a treballar en equip, organitzada i amb capacitat de planificació.

Oferta: Contracte de gener a juny. Jornada de 25 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres de 15:45h a 20:15h i dimarts mati de 09:30 a 12:00h. Vacances segons calendari escolar. Salari 932€ nets mensual.

Contacte: cvsocial@actilude.net

Enviar currículum al mail de contacte.

Data publicació: 27/11/2020