Loader
 

Certificats

Certificats

El certificat és el document expedit per la secretaria del centre on el/a secretari/a fa constar oficialment per escrit alguna circumstància, com per exemple: el contingut d’un document o dades que consten en arxius, registres, llibres d’actes, etc.

Tipus de certificats que es poden demanar
• Certificat d’estar matriculat al centre
• Certificat de nota mitjana
• Certificat de notes
• Certificat d’estudis finalitzats
• Certificat d’historial acadèmic
• Altres

Procediment a seguir per sol·licitar i obtenir un certificat
1. Heu de sol·licitar-lo a la secretaria del centre ja sigui  via telefònica o per correu electrònic, que és la via aconsellada a través de Formulari web Secretaria 24 h, o presencialment omplint la sol·licitud següent:

Sol·licitud genèrica

2. Ens heu de facilitar la informació següent:
– Nom i cognoms de l’alumne
– DNI o NIE o Passaport
– Telèfon de contacte
– Correu electrònic
– Curs al qual està o va estar matriculat al centre
– Estudis que cursa o va cursar en el centre
– Tipus de certificat que demana

3. En 72 h obtindreu el certificat. Si no s’indica el contrari, sempre, l’enviarem per correu electrònic, sinó haureu de passar a recollir-lo per la secretaria del centre en horari d’atenció al públic.