Loader
 

Projecte lingüístic de centre

El Projecte lingüístic de centre forma part del Projecte educatiu, en ell recollim els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el nostre institut. En aquest document definim el tractament de la llengua catalana  com a llengua vehicular i d’aprenentatge, el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana i  llengües estrangeres seguint els criteris generals i adequant-los a la realitat sociolingüística del nostre centre.

Projecte lingüístic de centre