Loader
 

CFGS Estètica integral i benestar (Dual)

“Creative Commons” por fisiocristiamerino licencia bajo BY CC 2.0.

Perfil professional

El CFGS d’Estètica integral i benestar capacita per dirigir i organitzar el desenvolupament dels serveis estètics, planificar i realitzar tractaments estètics relacionats amb la imatge i el benestar i aplicar tècniques estètiques hidrotermals, depilació i implantació de pigments, tot assegurant la qualitat, la prevenció de riscs laborals i la gestió ambiental.

Organització i distribució del  cicle

El cicle s’estructura en mòduls professionals (MP), distribuïts en dos cursos acadèmics. Cada mòdul professional s’estructura alhora en unitats formatives (UF), que s’aproven de forma independent.
Té una durada de 2.000 hores, 1.551 de les quals es cursen al centre educatiu i 449 hores en el centre de treball (formació pràctica).

Horari de tarda de 15:00 a 21:30 h

Places: 30 de tarda.

Mòduls

Aparells d’Estètica
Estètica Hidrotermal
Depilació Avançada
Massatge Estètic
Drenatge Estètic i Tècniques per Pressió
Micropigmentació
Processos Fisiològics i d’Higiene en Imatge Personal
Dermoestètica
Cosmètica Aplicada a l’Estètica i el Benestar
Tractaments Estètics Integrals
Formació i Orientació Laboral
Empresa i Iniciativa Emprenedora
Projecte d’Estètica Integral i Benestar
Formació en Centres de Treball

Modalitat dual

En el cas que l’estudiant triï la modalitat dual, durant el segon curs en lloc de realitzar la Formació en Centres de Treball, combinarà la formació a l’institut reduint el nombre d’hores de formació al centre amb l’estada a l’empresa, ja sigui amb beca o contracte laboral, de forma que com a màxim realitzi 40 hores setmanals entre la formació a l’institut i l’estada a l’empresa.

Més informació...
Més informació...
Enllaç gencat

Principals ocupacions

 • Esteticista
 • Director tècnic o directora tècnica en empreses d’estètica,
  àrees d’imatge personal i balnearis
 • Tècnic o tècnica en tractaments estètics integrals
 • Especialista en tècniques d’hidroestètica
 • Tècnic/a en micropigmentació
 • Tècnic/a en depilació mecànica i avançada
 • Tècnic/a en aparells d’estètica
 • Especialista en bronzejat mitjançant radiació ultraviolada
 • Tècnic/a en massatges estètics
 • Tècnic/a en drenatge limfàtic estètic
 • Treballador/a qualificat/da en centres