Loader
 

CFGS Educació infantil (Dual)

TEI
pexels-alexander-grey-1449934

Perfil professional

El CFGS Educació infantil capacita per dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o una mestra amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

 

Organització i distribució del cicle

El cicle s’estructura en mòduls professionals (MP), distribuïts en dos cursos acadèmics. Cada mòdul professional s’estructura alhora en unitats formatives (UF), que s’aproven de forma independent.
Té una durada de 2.000 hores, 1.551 de les quals es cursen al centre educatiu i 449 hores en el centre de treball (formació pràctica).

Horari de tarda de 15:00 a 21:30 h

Places: 30 de tarda.

 

Mòduls

MP1: Intervenció en famílies i atenció als infants en risc social
MP2: Didàctica de l’educació infantil
MP3: Autonomia personal i salut infantil
MP4: El joc infantil i la seva metodologia
MP5: Expressió i comunicació.
MP6: Desenvolupament cognitiu i motriu
MP7: Desenvolupament socioafectiu
MP8: Habilitats socials
MP9: Primers auxilis
MP10: Formació i orientació laboral
MP11: Empresa i iniciativa emprenedora
MP12: Projecte d’atenció a la infantesa
MP13: Formació en centres de treball

Modalitat Dual

En el cas que l’estudiant triï la modalitat dual, durant el segon curs en lloc de realitzar la Formació en Centres de Treball, combinarà la formació a l’institut reduint el nombre d’hores de formació al centre amb l’estada a l’empresa, ja sigui amb beca o contracte laboral, de forma que com a màxim realitzi 40 hores setmanals entre la formació a l’institut i l’estada a l’empresa.

Més informació…

Àmbits de treball

  • Centres d’acolliment de menors amb allotjament
  • Centres Educatius Públics o Privats
  • Centres Oberts
  • Empreses d’oci infantil
  • Escoles bressol
  • Ludoteques

Principals ocupacions

En finalitzar el cicle formatiu s’obté el títol de tècnic/a superior d’Educació Infantil, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral com a…

  • Educador/a infantil en el primer cicle d’educació infantil, sota la supervisió d’un mestre o una mestra
  • Educador/a en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social
  • Educador/a en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.

Més informació sobre el cicle…