Loader
 

CFGS Animació sociocultural i turística (Dual)

lona2

Horari de tarda de 15:00 a 21:30 h

Places: 30 de tarda.

 

Perfil professional

El CFGS Animació sociocultural i turística capacita per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de les persones i grups destinataris, i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris al seu càrrec.

Organització i distribució del cicle

El cicle s’estructura en mòduls professionals (MP), distribuïts en dos cursos acadèmics. Cada mòdul professional s’estructura alhora en unitats formatives (UF), que s’aproven de forma independent.
Té una durada de 2.000 hores, 1.584 de les quals es cursen al centre educatiu i 416 hores de formació en el centre de treball.

Mòduls
MP1: Context de l’animació sociocultural

MP2: Metodologia de la intervenció social

MP3: Animació turística

MP4: Activitats d’oci i temps lliure

MP5: Dinamització grupal

MP6: Animació i gestió cultural

MP7: Desenvolupament comunitari

MP8: Informació juvenil

MP9: Intervenció socioeducativa amb joves

MP10: Primers auxilis

MP11: Anglès tècnic

MP12: Formació i orientació laboral

MP13: Empresa i iniciativa emprenedora

MP14: Projecte d’animació sociocultural i turística

MP15: Formació en centres de treball (416 hores)

 

Per raons organitzatives, alguns mòduls poden no impartir-se el curs vinent, demaneu informació abans de formalitzar la matrícula.

Modalitat Dual

En el cas que l’estudiant triï la modalitat dual, durant el segon curs en lloc de realitzar la Formació en Centres de Treball, combinarà la formació a l’institut reduint el nombre d’hores de formació al centre amb l’estada a l’empresa, ja sigui amb beca o contracte laboral, de forma que com a màxim realitzi 40 hores setmanals entre la formació a l’institut i l’estada a l’empresa.

 

Més informació…

 

Àmbits de treball

Els titulats podran exercir la seva tasca professional en els següents àmbits…
• Sector de serveis a la comunitat, desenvolupament comunitari i informació juvenil
• Sector dels serveis culturals, de lectura i informació, de tecnologies de la informació i la comunicació, i de recursos i productes culturals diversos
• Sector de serveis turístics, del lleure i temps lliure, d’activitats lúdiques i esportives, mediambientals i d’aire lliure

Promoció acadèmica i professional

En finalitzar el cicle formatiu s’obté el títol de tècnic/a superior en animació sociocultural i turística, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral com a…
• Coordinador/a i director/a d’activitats del lleure infantil i juvenil
• Coordinador/a i director/a de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges escola, d’aules de cases de joventut i d’escoles de natura

• Animador/a sociocultural
• Dinamitzador/a comunitari/ària

• Assessor/a del sector associatiu
• Tècnic/a comunitari/ària, tècnic/a de serveis culturals, tècnic/a en informació juvenil
• Animador/a d’hotels; de vetllades i espectacles, o d’activitats recreatives a l’aire lliure en complexos turístics
• Cap de departament d’animació turística

Més informació sobre el cicle…

Qualificacions professionals del tècnic/a d’animació sociocultural i turística