Loader
 

Normes de convivència

Normes bàsiques de convivència

1. Respecte mutu entre els membres de la comunitat educativa

Serà prioritari que els i les alumnes del centre es respectin mútuament, així com també al professorat i al personal d’administració i serveis.

 

2. Accés al centre

L’horari de l’alumnat d’ESO, Batxillerat i CFGM és des de les 8:15 h. fins a les 14:45h. A tal efecte les portes d’accés al centre restaran obertes des de les 8:10 a les 8:20h.

Només es permetrà l’entrada als qui arribin més tard si porten el corresponent justificant. En cas que no el portin, per entrar s’hauran d’esperar al canvi de classe.

L’horari de l’alumnat de CFGS és des de les 15h. fins les 21:30h.

 

3. Retards a l’entrar a l’aula

L’arribada a l’aula fora de l’horari establert, comportarà un retard. L’acumulació de quatre retards suposarà una conducta contrària a les normes de convivència del centre (a Cicles Formatius i a Batxillerat, 3 retards es consideren una falta d’assistència injustificada).

4. Permanència i silenci a les aules

L’alumnat d’ESO ha de romandre a l’aula durant els canvis de classe.

A més, tot l’alumnat té l’obligació de respectar les explicacions del professorat i els torns de paraula dels seus companys i companyes. Al llarg de la classe, cal mantenir-se en silenci i /o participar de forma educada.

 

5. Cura del material

Cada alumne/a ha de vetllar per portar el material que se li demana a classe i tractar-lo correctament. En cas contrari, quedarà reflectit com una amonestació. Els llibres cedits a l’alumnat que es perdin o malmetin, hauran de ser abonats al centre. A les classes d’Educació Física cal portar roba i calçat adequat.

 

6. Un centre net

L’alumnat mantindrà el centre net i tindrà cura del mobiliari del centre. No es menjarà a classe ni als passadissos. L’incompliment se sancionarà amb una conducta contrària. No es llençaran papers, ni altres deixalles en tot el recinte de l’institut.

 

7. Esbarjos

Les aules romandran tancades durant l’hora d’esbarjo. L’alumnat ha de baixar al pati o anar a la Biblioteca.

Foto normes de convivència

8. Ús d’aparells electrònics a l’aula

No és permès l’ús d’aparells electrònics (mòbil, MP3, etc.) a l’interior de l’edifici. Només es permès durant l’esbarjo a l’alumnat de 2n cicle d’ESO, Batxillerat i CF. El professorat els retirarà immediatament i els portarà a Secretaria. Es retornaran quan els pares o tutors legals els vinguin a recollir.

 

9. Ús de patinets o similars

No és permès l’accés al centre amb patinets o similars. En cas contrari, el professorat també els retirarà immediatament i els portarà a Secretaria. Només es retornaran quan els pares o tutors legals els vinguin a recollir.

 

10. Tabac

Segons la legislació vigent, no és permès de fumar en tot el recinte escolar. L’incompliment d’aquesta norma comportarà la suspensió del dret d’assistència al centre durant tres dies lectius.