Loader
 

Convalidacions i exempcions

Informació sobre convalidacions a cicles formatius


Tipus de convalidacions

 

 • Les convalidacions gestionades pel centre
  La sol·licitud es presenta a secretaria, juntament amb la documentació requerida en cada cas, i les resol el director del centre segons la normativa vigent.
 • Les convalidacions singulars
  La sol·licitud es pot presentar a la secretaria del centre, juntament amb la documentació requerida, que ho transmetrà al Departament d’Ensenyament o, bé, directament al Departament, que serà qui ho resoldrà.

Com saber quina convalidació s’ha de demanar?

 

Als següents documents podeu consultar les taules de les convalidacions vigents per a cada cicle.

 

On surt la lletra R o la lletra C, vol dir que aquelles unitats formatives poden ser convalidades pel director del centre , on surt la lletra D, significa que són susceptibles a ser convalidades si es demanen al Departament d’Ensenyament com a convalidacions singulars.

 

Taula convalidacions CFGM Atenció a persones en situació de dependència

Taula convalidacions CFGS Animació sociocultural i turística

Taula convalidacions CFGS Integració social

Documentació

 

En funció d’allò que es vulgui convalidar caldrà adjuntar a la sol·licitud:

 • Títol o resguard del títol LOGSE/LOE.Certificat acadèmic dels mòduls/crèdits superats.
 • Certificat acadèmic del crèdit/mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL) LOGSE/LOE.
 • Certificat de nivell bàsic en Prevenció de riscos laborals.
 • Certificat acadèmic del Mòdul professional d’Empresa i iniciativa emprenedora LOE.
 • Certificat acadèmic del Crèdit d’Administració, gestió i comercialització de la petita empresa LOGSE.
 • Certificats reconeixement de l’experiència laboral – PROGRAMA QUALIFICA’T.
 • Certificats reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.
 • Certificat d’acreditació de competències.
 • Certificat de professionalitat o bé el certificat parcial de les unitats de competència del SOC.
 • Certificació de superació de totes les activitats formatives, mòduls professionals assolits mitjançant el reconeixement acadèmic de la formació impartida en les empreses o entitats. – mesures flexibilitzadores.
 • Certificat de superació de totes les unitats formatives, crèdits o mòduls professionals derivats d’una unitat de competència assolits mitjançant validació de la formació dels títols LOGSE/LOE. –Programa Qualifica’t.

Terminis

 

La sol·licitud de convalidació és presentarà, preferentment, en el moment de formalitzar la matrícula. Si, per motius justificats , no fos possible s’haurà de presentar abans de la data d’inici de curs. Quan la matrícula s’efectuï en període extraordinari, es presentarà en el moment de fer-la efectiva.

Procediment

 

La sol·licitud s’ha de presentar a la secretaria del centre en el termini establert, juntament amb la documentació justificativa del mòduls i/o unitats formatives sobre les quals es faci la demanda de convalidació.

Resolució

 

Les resolucions de convalidació, que gestioni el centre, es comunicaran a l’interessat/da en un termini, aproximat, de 10 dies hàbils des de la seva presentació.

Models de sol·licitud

 

Sol·licitud convalidació CF centre

Sol·licitud convalidacions singulars

Efectes

 

La convalidació relacionada en títols LOE i que en la graella de convalidacions apareix amb la lletra C tindrà efecte de nota numèrica de 5 i farà promig amb la nota final de cicle.

 

La convalidació relacionada en títols LOGSE i que en la graella de convalidacions apareix amb la lletra C tindrà efecte de CONVALIDAT i no tindrà efectes en el promig de la nota final de cicle.

 

La convalidació dels mòduls i/o unitats formatives que en la grella apareixen amb la lletra R tindran efectes de nota numèrica. Es posarà la nota que tenia en la documentació que al·legui per a la convalidació.
L’alumnat haurà de pagar la matrícula de les unitats formatives i/o cicles que vol convalidar.