Inici‎ > ‎Secretaria‎ > ‎

INFORMACIÓ CONVALIDACIONS (CF)

Resultat d'imatges per a "convalidacions"
INFORMACIÓ PER SOL.LICITAR CONVALIDACIONS DE MÒDULS I/O UNITATS FORMATIVES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Hi ha dos tipus de convalidacions:

  1. Les convalidacions gestionades pel centre:

La sol.licitud es presenta a secretaria, juntament amb la documentació requerida en cada cas, i les resol el director del centre segons la normativa vigent.

 1. Les convalidacions singulars:

La sol.licitud es pot presentar a la secretaria del centre, juntament amb la documentació requerida,  que ho transmetrà al Departament d’Ensenyament o,bé,  directament al Departament, que serà qui ho resoldrà.


 Com saber quina convalidació s’ha de demanar?

A la pàgina web del centre, a la pestanya de secretaria a l’apartat de convalidacions, hi ha unes taules, ordenades per cicles, on es poden consultar les convalidacions vigents. On surt la lletra R o la lletra C, vol dir que aquelles unitats formatives poden ser convalidades pel director del centre , on surt la lletra D, significa que són susceptibles a  ser convalidades si es demanen al Departament d’Ensenyament com a convalidacions singulars.

 

Terminis

La sol.licitud de convalidació és presentarà,  preferentment, en el moment de formalitzar la matrícula. Si, per motius justificats , no fos possible s’haurà de presentar abans de la data d’inici de curs. Quan la matrícula s’efectuï en període extraordinari, es presentarà en el moment de fer-la efectiva.

 

Documentació

En funció d’allò que es vulgui convalidar:

 • Títol o resguard del títol LOGSE/LOE.
 • Certificat acadèmic dels mòduls/crèdits superats.
 • Certificat acadèmic del crèdit/mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL) LOGSE/LOE.
 • Certificat de nivell bàsic en Prevenció de riscos laborals.
 • Certificat acadèmic del Mòdul professional d’Empresa i iniciativa emprenedora LOE.
 • Certificat acadèmic del Crèdit d’Administració, gestió i comercialització de la petita empresa LOGSE.
 • Certificats reconeixement de l’experiència laboral – PROGRAMA QUALIFICA’T.
 • Certificats reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.
 • Certificat d’acreditació de competències.
 • Certificat de professionalitat o bé el certificat parcial de les unitats de competència del SOC.
 • Certificació de superació de totes les activitats formatives, mòduls professionals assolits mitjançant el reconeixement acadèmic de la formació impartida en les empreses o entitats. – mesures felxibilitzadores.
 • Certificat de superació de totes les unitats formatives, crèdits o mòduls professionals derivats d’una unitat de competència assolits mitjançant validació de la formació dels títols LOGSE/LOE. –Programa  Qalifica’t.

 

 Procediment

La sol.licitud s’ha de presentar a la secretaria del centre en el termini establert, juntament amb la documentació justificativa del mòduls i/o unitats formatives  sobre les quals es faci la demanda de convalidació.

 

Resolució

Les resolucions de convalidació, que gestioni el centre, es  comunicaran a l’interessat/da en un termini, aproximat, de 10 dies hàbils des de la seva presentació.

 

Efectes

 1. La convalidació relacionada en títols LOE i que  en la graella de convalidacions apareix  amb la lletra C tindrà  efecte de nota numèrica de 5 i farà promig amb la nota final de cicle.
 2. La convalidació relacionada en títols LOGSE i que en la graella de convalidacions apareix  amb la lletra C tindrà  efecte de CONVALIDAT i no tindrà efectes en el promig de la nota final de cicle.
 3. La convalidació dels mòduls i/o unitats formatives que en la grella apareixen amb la lletra R tindran efectes de nota numèrica. Es posarà la nota que tenia en la documentació que al.legui per a la convalidació.
 4. L'alumnat haurà de pagar la matrícula de  les unitats formatives i/o cicles que vol convalidar.
Ċ
Institut Alexandre Galí,
8 de març 2017, 1:09
Ċ
Institut Alexandre Galí,
9 de març 2017, 4:56
Comments