Inici‎ > ‎Secretaria‎ > ‎

INFORMACIÓ EXEMPCIÓ FCT (CF)

Resultat d'imatges per a "No FCT"


INFORMACIÓ PER SOL.LICITAR L’EXEMPCIÓ DEL CRÈDIT/MÒDUL DE LA FORMACIÓ EN ELS CENTRES DE TREBALL (FCT)  PER EXPERIÈNCIA LABORAL

 

La persona que tingui experiència laboral, pot demanar exempció del crèdit/mòdul professional de Formació en centres de treball (FCT) segons la normativa vigent.

 

També ho podrà sol.licitar l’alumnat que acrediti activitats de voluntariat relacionades amb el perfil professional del cicle formatiu que tinguin com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure, de nivell i tipus relacionats amb el cicle formatiu. Aquestes activitats han d'haver estat desenvolupades en entitats de voluntariat sense ànim de lucre (associació, fundació, patronat, etc.) que realitzen activitats de serveis cívics i/o socials.

 

La Formació en centres de treball és específica de cada cicle formatiu i, per tant, no s'obté cap tipus d'exempció per haver cursat aquesta formació en un altre cicle formatiu.

 

Hi ha dos tipus de exempcions:

 

  1. Exempció total (100% del total de les hores)

L’exempció del 100% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior a les del crèdit o mòdul de formació en un centre de treball, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu

 

  1. Exempció parcial (50% o 25% de les hores)

L’exempció parcial del 50% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior al 50% de les del crèdit o mòdul de formació en centres de treball, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.

L’exempció del 25% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle s’atorga si l’alumne acredita experiència laboral en qualsevol activitat professional. S’ha d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores del crèdit o mòdul de pràctiques del cicle formatiu del qual se sol·licita l’exempció.


 Terminis

Les exempcions es poden tramitar en qualsevol moment del curs en els ensenyaments postobligatoris abans de l’avaluació final ordinària. Es recomana tramitar les exempcions a l’inici del curs acadèmic.


Documentació

La sol·licitud s’ha de presentar per escrit i ha d’anar acompanyada dels documents acreditatius corresponents que es descriuen en cadascun dels supòsits d’exempció.

 

 Per l’exempció del 100% i 50%

 

·         Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

·          Contractes laborals.

·         Certificat o informe de l’entitat o empresa, on constin les hores d’experiència laboral, que detalli l’activitat, les funcions i les tasques que ha realitzat l’alumne.

·         Certificat de voluntariat ( si s’escau).

·         Si es treballa per compte propi: – Certificat d’alta d’activitat econòmica. – Rebuts de cotització a la Seguretat Social (si escau). – Quota de règim d’autònoms. – Declaració trimestral positiva de l’activitat econòmica (model 130).

 

Per l’exempció del 25%

 

·         Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

·         Si es treballa per compte propi: – Certificat d’alta d’activitat econòmica. – Rebuts de cotització a la Seguretat Social (si escau). – Quota de règim d’autònoms. – Declaració trimestral positiva de l’activitat econòmica (model 130).

 

Procediment

La sol.licitud , que es pot trobar a la pàgina web de l’Institut a la pestanya de secretaria,  s’ha de presentar a la secretaria del centre, juntament amb la documentació justificativa en funció de l’exempció que es demana.

 

Resolució

Les resolucions d’exempció, es  comunicaran a l’interessat/da en un termini, aproximat, de 15 dies hàbils des de la seva presentació.

 

Efectes

El centre ha d’arxivar la resolució i la documentació acreditativa corresponent a l’expedient acadèmic de l’alumne..


RESUMINT:Ċ
Institut Alexandre Galí,
12 de set. 2018, 0:11
Ċ
Institut Alexandre Galí,
12 de set. 2018, 0:19
Comments