Inici‎ > ‎

Proves extraordinàries obtenció graduat ESO (2015)

PROVES EXTRAORDINÀRIES D'OBTENCIÓ GRADUAT

 

Segons la normativa vigent, Resolució EDU/3445/ 2009, els alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) en finalitzar l'etapa, durant el mes de març es poden presentar a les proves que organitzen els centres educatius, d’acord amb el següent calendari.

Inscripció

2 al 18 de febrer

Publicació del calendari de les proves i llistat admesos

28 de febrer

Reclamacions

2 al 4 de març

Proves

9 al 20 de març

Junta d’avaluació i publicació resultats

23 de març

Reclamacions

24 al 26 de març

Requisits

·         Tenir 18 anys o complir-los dins l'any natural en què es fan les proves

·         Haver finalitzat l'educació educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).

·         Haver finalitzat l'educació secundària obligatòria durant un dels dos cursos anteriors al qual accedeix a les proves.

 

Inscripció i realització de la prova

La sol·licitud per fer les proves s’ha de presentar durant els deu primers dies lectius del mes de febrer a la secretaria del centre.

El centre publicarà el calendari de les proves i les llistes de persones admeses i excloses deu dies hàbils després de tancar-se el període d'inscripció. Durant els tres dies hàbils posteriors a la publicació d'aquestes llistes, els aspirants exclosos poden presentar una reclamació.

El dia de la prova, els alumnes han de portar l'original del DNI, targeta de residència, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial en vigor. El temps mínim per fer-la és de 60 minuts per a cada matèria. Es poden portar diccionaris i/o calculadora.

 

Qualificacions

La llista d'aspirants presentats i de les qualificacions obtingudes es publicarà al tauler d'anuncis dels centres deu dies lectius després de les proves. Els alumnes que aprovin totes les matèries pendents obtindran el títol de graduat en ESO.

Els alumnes, els seus pares, mares o tutors legals poden reclamar contra les qualificacions obtingudes en una o més matèries i contra les decisions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'hagin adoptat. La reclamació es pot cursar durant els tres dies hàbils següents a la data de publicació de les actes al tauler d'anuncis, davant la direcció del centre, la qual convocarà una reunió extraordinària de la junta d'avaluació. Aquesta pren, per majoria simple, la decisió que confirmarà o modificarà els resultats, en un termini de 48 hores.

Descarregueu-vos el full de sol·licitud que heu de presentar a la secretaria de l'institut.


Ċ
Pilar López Pascual,
23 de gen. 2015, 3:23
Comments