Estudis‎ > ‎

CFGS d'Integració Social

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ
Del 29 de maig al 7 de juny

PERÍODE DE MATRICULACIÓ
Del 18 al 23 de juliol


DOCUMENTACIÓ PER LA PREINSCRIPCIÓ


La preinscripció dels CFGS es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud amb suport informàtic

Les persones que no els sigui possible fer la sol·licitud electrònica, poden utilitzar la sol·licitud amb suport informàtic: NO s'acceptaran les sol·licituds que es presentin únicament en paper.

La d
ocumentació que s’ha de presentar, NOMÉS,  en el cas que es faci la preinscripció en suport  informàtic.

  ·  Original i fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE

en el cas d'alumnat estranger.

 

·   Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual),si la teniu.

 

·   Certificació acadèmica de la qualificació de la prova daccés, certificat de nota mitjana de CFGM, certificat curs CAS o de les qualificacions obtingudes al batxillerat o  altres estudis que permeten l’accés o, si es tracta destudis de batxillerat antics, original i fotopia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat.

Documentació acadèmica

Document que cal presentar segons la via d'accés que s'ha d'acreditar: 

  • certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés als cicles o
  • certificat de la qualificació de la prova d'accés.

 

- Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o el de tècnic de formació professional no han de presentar cap certificat perquè la qualificació s'obté de les bases de dades del Departament d'Ensenyament. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.

- Els alumnes pendents de l'avaluació extraordinària han de presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de barem provisional.

- Els tècnics de formació professional que vulguin al·legar la prioritat per haver cursat una formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior han de presentar el certificat de superació de la formació.

- Les persones que han superat la prova d'accés a Catalunya des de l'any 2011 no han de presentar el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de proves. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.

- Si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE cal presentar l'original i una còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.

- Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l’any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s'obté de l'aplicació de gestió d'homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions.

La resta d'alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

- Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

- Les persones exemptes de la prova d'accés per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys han de presentar el certificat de superació d'aquesta prova.


per a més informació visiteu: 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/Ċ
Raul Mudarra Carmona,
26 d’abr. 2018, 10:22
Comments