Estudis‎ > ‎

CFGM Atenció a les Persones en Situació de Dependència

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ
Del 14 al 24 de maig

PERÍODE DE MATRICULACIÓ
Del 4 a l’11 de juliol


DOCUMENTACIÓ PER LA PREINSCRIPCIÓ

Totes les persones que es preinscriuen han de presentar:

  • Sol·licitud de preinscripció
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
     

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol.licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Documentació acadèmica

La documentació acadèmica que cal presentar depèn de la via d'accés de cada sol·licitant a aquests ensenyaments; podeu consultar al web Estudiar a Catalunya.

El document acreditatiu que cal presentar és un dels certificats següents:

  • certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l'accés a aquests ensenyaments o
  • certificat de la qualificació de la prova d'accés.

- Els alumnes que encara cursen els estudis han de presentar el certificat de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis avaluats definitivament.

- Els alumnes que han completat l'etapa d'ESO han de presentar el certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa; en el cas d'estudis antics, l'original i una fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.

- Els alumnes procedents d'estudis estrangers han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

- Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar-ne el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Ensenyament i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional; si no s'ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.

- Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).


per a més informació visiteu: 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/ 
Ċ
Raul Mudarra Carmona,
26 d’abr. 2018, 10:05
Comments